หลักสูตร Total Productive Maintenance: TPM

12 มิถุนายน 2566

หลักสูตรTotal Productive Maintenance: TPM

หลักการและเหตุผล:

ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ โดยที่ความสูญเสีย(Loss)นั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน(Cost)การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ เป็นต้น TPMที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริงTPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสีย(Loss)ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์:

1.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความจำเป็นในการทำ TPM และกิจกรรมในแต่ละเสาหลัก(Pillar)

2.     เพื่อสร้างความเข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นในองค์กรและ หลักการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น

3.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการดำเนินการของ TPM

เนื้อหาหลักสูตร:

Øความจำเป็นที่ต้องทำ TPM

Øความหมาย คำจำกัดความ และประวัติความเป็นมาของTPM

Øความสูญเสีย 16 ประการและแนวคิดในการทำTPM (Work shopหาความสูญเสีย)

Øผลที่ได้จากการทำ TPM

Øการดำเนินงาน TPM 12ขั้นตอน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:

ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และผู้สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการอบรม: บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.พิสิษฐ์ อุษยาพรสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 102 ครั้ง