หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 30 มี.ค. 65)

25 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2565Finance for Non - finance

(Onsite,Online)  

 

วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จบการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และรับใบอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทยรวม 4สาขา
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย,ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย,
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านนวดไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านผดุงครรภ์ไทย

อดีตGeneral Manager -บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย (นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใครๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า25ปี

  

30มีนาคม2565

09.00 - 16.00น.

**โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                                                                                  

หลักการและเหตุผล

          การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง "Finance"นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  และ อื่น ๆ หากผู้บริหารที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ขาดซึ่งความความสามารถเหล่านี้ ย่อมสร้าง ผลเสีย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน

          หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น  เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ จนสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module  1เตรียมความพร้อม....สู่การ Finance for Non-financeมืออาชีพ

1.บทบาทและหน้าที่ของFinance for Non-finance

2.เป้าหมายขององค์กรที่Finance for Non-financeต้องคำนึงถึง

3.ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

-การวิเคราะห์งบการเงิน

-การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

-การตัดสินใจจากการลงทุน

-การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน

4.เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ

5.บัญชี5หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่

6.กิจกรรมWorkshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็นFinance for Non - financeอย่างถ่องแท้

Module 2วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

7.ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน

8.การวิเคราะห์งบการเงิน3 สหาย

-งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)

-งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)

-งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)

9.กิจกรรม วิเคราะห์งบ3สหาย

10.การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size)

11.การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)

Module 3การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน

12.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

-อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

-อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio) 

-อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 

-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio) 

13.กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน4  สหาย

14.มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)

-มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)

-มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)

-ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหาFuture ValueและPresent Valueให้ได้ภายใน10วินาที

15.กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน....เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน

16.การค้นหาจุด.... เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

- Net Present Value (NPV)

- Internal Rate of Return (IRR)

-การคำนวณระยะเวลาการคืนทุนPayback Period (PBP)

-ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหาNPVและIRR  ให้ได้ภายใน 10วินาที

17.กิจกรรม ค้นหาจุด....เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

18.การคำนวณหา จุดคุ้มทุนBreak Even Point (BEP)

19.ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้ เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน

20.สรุป ถาม - ตอบ

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ขาย,บริการ,การตลาด

วิทยากร


วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จบการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และรับใบอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทยรวม 4สาขา
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย,ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย,
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านนวดไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านผดุงครรภ์ไทย

อดีตGeneral Manager -บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย (นมตรามะลิ)
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ที่ใครๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า25ปีสถานที่อบรม (VENUE)

The Connection (MRT ลาดพร้าว)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2565 09.00-16.00น.

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
เบอร์ติดต่อ : 0863183152

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 654 ครั้ง