หลักสูตร กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

5 มิถุนายน 2566

หลักสูตร กิจกรรม5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล
              กิจกรรม5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนและสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย อีกทั้งเป็นพื้นฐานของกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม ที่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและความสูญเสียต่างๆในขบวนการผลิต  ดังนั้นการดำเนินกิจกรรม5ส อย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต่อเนื่องอย่างมีกลยุทธ์ จะทำให้ กิจกรรม5ส มีประสิทธิผลต่อองค์กรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์

1.         เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำระบบ 5ส.ในโรงงานและสำนักงาน

2.         เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ และกลยุทธ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

-ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม5
-
แนวคิดของ5 Model Conceptและแนวคิดการทำ ส แต่ละตัว
-
แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม5ส ในองค์กร
การดำเนินกิจกรรม5
-
จุดมุ่งหมายหลัก ที่ได้จากกิจกรรม5
-
ใครคือผู้เกี่ยวข้องในการทำ5ส ในองค์กร
-
การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ
-
การตรวจประเมินและการประชุมทบทวนกิจกรรม5
- Q & A

รูปแบบการอบรม:การบรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และWorkshop


หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com

วิทยากร

อ.พิสิษฐ์ อุษยาพรสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 158 ครั้ง