หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

11 เมษายน 2566


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี
  2. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร
  3. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ

 

ประเด็นการสัมมนา

1.     เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร

2.      การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

WORKSHOP :ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Valuesเป็นต้น 

3.      เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

4.      รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

5.      การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)

6.      การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

7.      การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน

    WORKSHOP:ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน

8.      การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมินการฝึกอบรมThe Kirk Patrick Approachของเคิร์กแพทริค

§ การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)

§ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง(Reaction Evaluation)

§ การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)

§  การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)   

9.      สูตรสำเร็จการคิดค่าคุ้มทุนในการคำนวนค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรม

§  ค่าใช้จ่ายโดยตรง

§  ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม

WORKSHOP :ฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม

10.   การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI) และการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบProductivity และSatisfaction

11.   วิธีการคำนวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึกอบรม

§  สูตร 1     ROI =ค่าใช้จ่ายX100

                             ต้นทุน

§  สูตร 2    ROI =จำนวนของผลผลิตของงาน(Productivity)

§  สูตร 3    ROI =ค่าความพึงพอใจของาน(Satisfaction)

WORKSHOP:ตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร1-2-3

§  ตัวอย่าง1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

§  ตัวอย่าง2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

§  ตัวอย่าง3หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน

§  ตัวอย่าง4หลักสูตรการให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกน้อง

§  ตัวอย่าง5หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

§  ตัวอย่าง 6หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน

12.   ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 เมษายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 112 ครั้ง