หลักสูตร การลดความสูญเปล่า 7 ประการ

19 มิถุนายน 2566

หลักสูตร การลดความสูญเปล่า7ประการ

(7 Wastes reduction)

หลักการและเหตุผล

         ความสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร เนื่องจากเป็นสิ่งที่คอยกีดขวาง"ผลกำไร"ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยที่ความสูญเปล่านี้จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ การทำงานของคน การใช้ทรัพยากร วิธีการทำงาน เป็นต้น ซึ่งในการลดความสูญเปล่านี้สามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงผลกระทบ เห็นถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่า และแนะนำวิธีการและเทคนิคเพื่อการลดความเปล่าอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรต่อไป

        ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของความสูญเปล่าในการผลิต การค้นหาความสูญเปล่า ไปจนถึงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานให้ต่ำลง

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการลดความสูญเปล่าในงานที่รับผิดชอบ

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รับรู้ถึงประเภทความสูญเปล่าในกระบวนการที่เกิดขึ้นและสามารถบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถกำหนดมาตรการการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาหลักสูตร

 -ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ

-แนวคิดการลดต้นทุน/ เพิ่มผลิตภาพ

-ประเภทความสูญเปล่า (Muda, Muri, Mura)  

-Mudaความสูญเปล่า7ประการ (7 Wastes)

-เทคนิคการลดความสูญเสีย 7ประการด้วยกิจกรรมKAIZEN

-กรณีศึกษา

- Workshopค้นหา, บ่งชี้,ปรับปรุงเพื่อลดความความสูญเปล่า

- Q&A    

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: Leader, หัวหน้างาน,วิศวกร,ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรม: บรรยาย  ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์Workshop

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com

วิทยากร

อ.พิสิษฐ์ อุษยาพรสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 103 ครั้ง