หลักสูตร: การวิเคราะห์ทางการตลาด

29 กันยายน 2563

Marketing Analysis in Action

การวิเคราะห์ทางการตลาด        "การวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด" ต้องอาศัยทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ และมีหลักการที่ น่าเชื่อถือได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเสนอแนวคิด เครื่องมือทางการตลาดที่หลายหลาก เพื่อให้นัก การตลาดเลือกใช้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท้าทาย คือ ควรเลือกใช้เครื่องมือใดจากเครื่องมือที่มากมาย เหล่านั้นและควรจะประยุกต์ใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดในการทำงานจริง

        หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลึก เพื่อให้นักการตลาดรู้จริงและสามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาดเพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop ผ่านกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพKey Contents

♟ ภาพรวมระบบการตลาด เพื่อเข้าใจในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการตลาดที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

♟ Marketing Strategies Model Analysis ท่านจะเรียนรู้การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านแบบจำลอง เพื่อนำมากำหนดแผนทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

- Business Model Analysis
- Strategic Canvas Model

♟ Marketing Analysis Tools ท่านจะเข้าใจ Catchment Area / Trade Area/ Market Area ที่มีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจต่างๆ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ตลาด (ตลาดหลัก / ตลาดรอง) บทบาทของสินค้า ประเภทของกลยุทธ์ทางการตลาด เครื่องมือทางการตลาด และตำแหน่งในการแข่งขัน เพื่อกำหนดแผนการตลาด

- Trade Area Analysis
- Role of Product in Retail Business
- Competitive Role and Strategies Analysis

♟ Marketing Analysis: Action Plan Level ท่านจะเรียนรู้ถึงการวัดประสิทธิภาพจากการทำการตลาดที่เปรียบเทียบกับคู่แข่ง การเปรียบเทียบรายได้และกำไรของธุรกิจ การวัดผลกำไรที่เกิดขึ้นจากรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงการคำนวณค่าตอบแทนจากการลงทุน เพื่อส่งเสริมการตลาด การขาย และการบริการขององค์กรให้เกิดผลกำไรสูงสุด

- Sales to Profit Ratio
- Social Engagement Analysis
- Advertising Analysis
- Sales Promotion Analysis
- ROI Analysis

♟ Workshop: Marketing Analysis in Action


Key Benefits

1. แนวคิดและมุมมองในการวิเคราะห์ทางการตลาดในแต่ละรูปแบบ
2. เข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
3. สามารถนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการตลาด ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
4. สามารถคิดวางแผนทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ และนำไปสู่ ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด นักขาย เจ้าของธุรกิจ และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดระดับประเทศ
- ผู้แต่งหนังสือ: พลิกการตลาดเป็นพลัง, Marketing Classroom, The Corporation of Design @Work, Real Estate Real Marketing, Small But Work, ตำราหลักการตลาดและตำราการบริหารการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ถ.รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 กันยายน 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4475 ครั้ง