หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)

18 มิถุนายน 2566

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

(Failure Mode and Effects Analysis (FMEA))

หลักการและเหตุผล:

การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)เป็นข้อกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผู้ผลิตและส่งมอบ  ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการบริหารคุณภาพในองค์กรภายใต้ระบบบริหารคุณภาพISO/TS16949 ใช้ในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผู้ส่งมอบ โดยใช้กลวิธีเชิงวิเคราะห์ในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ์DFMEA (องค์กรที่มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการPFMEA (ทุกองค์กรที่มีการผลิตและบริการ) โดยผู้เกี่ยวข้อง (คณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายแผนก) ร่วมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อประกันแต่เนิ่นๆ ต่อขอบเขตที่อาจเป็นไปได้ว่าข้อขัดข้องด้านศักยภาพและกลไก/สาเหตุที่ก่อตัวขึ้นในการสร้างปัญหา จะได้รับการพิจารณาและกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อให้คุณภาพของชิ้นส่วนที่ได้รับมอบมีคุณภาพและ   มีความปลอดภัยต่อพนักงานประกอบของลูกค้าและผู้ใช้ (ผู้ขับขี่ยานยนต์) และสอดรับกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง:

·     หลักการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

·     ความแตกต่างระหว่าง DFMEA และPFMEA

·     เข้าใจหลักการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number)

·     เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงาน (Crosse Function Team )การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)และใครบ้างที่ควรร่วมเป็นคณะทำงาน

หัวข้อเรียนรู้ :   หลักสูตร 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ( 6 ชม.)

·     ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA

·     วัตถุประสงค์ของ FMEA

·     ความหมายหมายของ FMEA

·     ประเภทของ FMEA

·     การประยุกต์ใช้ FMEA

·     คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA

·     ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ

·     แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEAและวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

·     รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Design FMEAไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ

·     แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEAและวิธีการนำไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการ

·     ผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Process FMEAไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ

·     เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิดและการตรวจจับตามคู่มือFMEAฉบับใหม่

·     แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

กลุ่มเป้าหมาย :

พนักงานระดับหัวหน้างาน Line Leaderหรือพนักงานในไลน์การผลิตที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 110 ครั้ง