หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

28 กุมภาพันธ์ 2566


1.    หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทวีผล TPM

2.    การประยุกต์ใช้ TPM ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

3.    เสาหลักของกิจกรรมTPM

4.    ขั้นตอนของกิจกรรมTPM

5.    การวัดประสิทธิผลของกิจกรรมTPM (OEE : Overall Efficiency Effectiveness)

6.    เทคนิคการดำเนินกิจกรรมTPMให้ประสบความสำเร็จ

7.    วิธีการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม เครื่องจักรตัวอย่าง

วิธีการอบรม

§ บรรยาย

§ ฉายภาพนิ่งผ่านระบบ LCD หรือDLP Projector

§ ฝึกปฏิบัติ/workshop/กิจกรรมกลุ่ม ในกรณีมีเวลาเพียงพอ

§ ตอบข้อซักถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.     ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงพัฒนาการของการบำรุงรักษาและขั้นตอนการบำรุงรักษาทวีผล

2.     ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิตสามารถวางแผนและดำเนินการ TPMได้อย่างเป็นขั้นตอน

      3ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาจากเครื่องจักรตัวอย่าง


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Notovel Bangkok สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก หรืออบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 52 ครั้ง