หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ

4 เมษายน 2566


หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ อบรม 4 เมษายน 2566

หลักการและเหตุผล

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่NEW NORMALเป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก,นักธุรกิจ,ผู้ผลิต,ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ,นายหน้าหรือตัวแทนการค้า,รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบLogistics & Supply Chainมาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุน

การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีตมากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเพราะนโยบายการตอบรับของรัฐบาลไทยส่วนหนึ่งและเป็นการเปลี่ยนแปลงจากนานาชาติอีกส่วนหนึ่งนอกจากนั้นนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานชาติก็ทำให้ระบบภาษีอากรลดลงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการค้าและก็ตามมาด้วยกฏระเบียบที่ต้องปฏิบัติที่เป็นกลไกให้การเปิดเสรีทางการค้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์

สำหรับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปฏิบัติสำหรับการจัดเก็บภาษีใหม่หมดจากระบบพื้นฐานเดิมที่เป็นแบบ Manualได้พัฒนากลายมาเป็นระบบ EDI (Electronic Data Interchange)และในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบไร้เอกสารที่เรียกว่าebXMLพร้อมกันนี้ภาครัฐยังได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกร่วมมือกันพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเช่นการขออนุมัติหรืออนุญาตหรือแม้หนังสือรับรองต่างๆ ทางอิเลกทรอนิกส์โดยใช้ระบบNSW : National Single Windowโดยมีศูนย์กลางคือกรมศุลกากร ซึ่งเป็นการปฎิบัติงานที่ได้ผลดีโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดีทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน อีกทั้งทุ่นเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานมากขึ้นเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนพิธีการนำเข้าและส่งออก อีกทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบปฎฺบัติรวมทั้งภาษีอากรซึ่งรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างที่พึงได้รับจากการนำเข้าและส่งออกทั้งมวลเป็นผลให้การทำการค้าคล่องตัวมากขึ้น แต่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ก็คือกฎระเบียบที่มีออกมาเรื่อย ๆ ก็คือ ข้อปฎิบัติที่เป็นอุปสรรคแต่ไม่ใช่ทางภาษีอากร (Non Tariff Barrier)โดยเฉพาะการส่งออกต้องศึกษาให้ดี มิฉนั้นอาจพลาดได้ กฏระเบียบที่กล่าวมานี้จะเข้มงวดสับสนมากขึ้น ผู้นำเข้าส่งออกต้องหมั่นติดตามข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศและอื่น ๆ ที่เกียวข้องกับการศุลกากรทั้งสองด้าน ปัจจุบันการติดตามข่าวสารข้อมูลจากระบบสารสนเทศเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด มีWebsite มากมายให้เราสามารถค้นหาได้ และการอบรมสัมมนาก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้เราได้ข้อมูลในสิ่งที่เราต้องการ สำหรับข้อมูลหลักที่ต้องปฏิบัติมีดังต่อไป

อนึ่ง การจัดสัมมนาของเราใช้วิธีการอบรมแบบTeaching & Coachingพร้อมนำเทคนิคการทำงานจริงที่มีประสิทธภาพมาถ่ายทอดให้ผุ้เข้าอบรมและมีการสาธิตด้วยวิดิทัศน์ประกอบในบางขั้นตอนของการปฎิบัติงานจริงมาประกอบด้วย ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา แนะแนวการทำงานตลอดไป

หัวข้ออบรม

ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)                                                                                               กระบวนการส่งออกและนำเข้า
นโยบายส่งเสริมการค้าของไทย
การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจการค้า
ความรู้เบื้องต้นกฎเกณฑ์การส่งออกและนำเข้า
การเลือกปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้อกับศุลกากร
สิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร                                                                                                                                                  e-Import :การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า
การกำหนดราคาเกี่ยวข้องกับศุลกากรอย่างไร
สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกับการเปิดเสรีทางการค้า **
เรื่องของการเสียภาษีอากรของไทยภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560
วิธีคิดและคำนวณภาษีอากร
พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจำแนกระบบภาษีอากรของไทย
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของไทย ***
การดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าของไทย
มีวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานนำเข้าได้อย่างไร
ภาพพิธีการส่งออกของไทย
มีวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานส่งออกได้อย่างไร
ใครมีหน้าที่เก็บหลักฐานทางการค้าตามกฎหมายศุลกากร
เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดทางกฎหมายศุลกากร
ระบบความปลอดภัยทางการค้าของสากลเช่น C-TPAT & AEO

 

 

บรรยาย โดย อาจารย์ วิรัตน์ บราหยัน

เวลาอบรม09.00-16.00ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น3,900บาท/วัน

สมัคร3ท่านพร้อมกัน ท่านละ3,200บาท

จ่าย4ท่านขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1)
เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2)
ใบประกาศผ่านการอบรม
3)
อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 เมษายน 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 72 ครั้ง