ยืนยันจัด หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

27 มกราคม 2566


หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)


ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับวุฒิบัตรใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่

สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

 

โปรโมชั่น

 

สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวมvat7%

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน


หลักการเเละเหตุผล

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control)เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก


วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ


เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30: - ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการ

วางแผนและควบคุมการผลิต

- ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต

- หลักพื้นฐานและความสำคัญของระบบการผลิต

- องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการผลิต

- ขั้นตอนหลักของการวางแผนการผลิต

- ขั้นตอนและรายละเอียดของการวางแผนการผลิต

- ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-TimeหรือJIT)

- ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต

- การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

- หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต

- แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต

- การลดความสูญเสียในการผลิต

10.30-10.45: พัก 15 นาที

10.45-12.00: - การวิเคราะห์ค่าCycle timeการผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

- การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

- การวัดค่าCycle timeการผลิตสินค้า

-Takt time & Cycle time

-Process time & Cycle time & Manpower

- การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่าCycle timeการผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

12.00-13.00: พักเที่ยง

13.00-14.30:  - องค์ประกอบของการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ

- การควบคุมการผลิต (Production Control)

- องค์ประกอบของการควบคุมการผลิต

- วัตถุประสงค์ของการควบคุมการผลิต

- หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต (Functions involved in Production

Control)

- ประโยชน์ของการควบคุมการผลิต (Advantages of Production Control

14.30-14.45: พัก 15 นาที

14.45-16.00: - กลยุทธ์การเรียงลำดับงานการผลิตสำหรับการวางแผนการผลิต

- การวางแผนการผลิตด้วยProduction Board

- สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

- การสร้างตารางแผนการผลิตหลักMPS (Master Production Schedule)

- การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)

- การวางแผนความต้องการวัตถุดิบMRP (Material Resource Planning)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบOnline ด้วยApplication Zoom

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร


วิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 

-MBA Logistics Management

 

-Lean Production Consultant

 

- ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

 

- ที่ปรึกษาเครือข่ายLean Productionสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

- อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง

 

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการOPOAIกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

 

E-mail: [email protected]

 

Line id : @Tesstraining

 

Facebook : tesstrainingpage

 

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

www.tesstraining.com

 

www.inwtraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มกราคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 51 ครั้ง