ยืนยันอบรม Online zoom เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและ การบันทึกข้อตกลงระหว่าง

14 ธันวาคม 2565


หมวด 1: การเขียนข้อเรียกร้อง,การเจรจาต่อรองและบันทึกข้อตกลง

1. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ให้สิทธินายจ้างกรณีจัดตั้ง เป็นองค์กร และมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีกรณีอะไรบ้าง..?

   ยกตัวอย่าง :การจัดตั้ง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง  พร้อมคำอธิบาย                                                                                                  

2. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ให้สิทธิลูกจ้าง กรณีจัดตั้ง เป็นองค์กร และมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีกรณีใดบ้าง..?                                                           

ยกตัวอย่าง : การจัดตั้งสหภาพแรงงาน จัดตั้งสหพันธ์แรงงาน และจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน  พร้อมคำอธิบาย                                             

3. สหภาพแรงงาน ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจะกระทำได้เมื่อใด.. และมีขอบเขตในการกำหนดข้อเรียกร้อง ตามกฎหมายหรือไม่... เพราะอะไร?                                                                                                                                                 

 ยกตัวอย่าง: การยื่นข้อเรียกร้อง การกำหนดข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน พร้อมคำอธิบาย                                                                          

4. กรณีนายจ้างมีนโยบายยื่นข้อเรียกร้องสวนต่อสหภาพแรงงาน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเดิมที่มีอยู่ หรือเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องที่สหภาพแรงงานยื่นเข้ามาใหม่จะกระทำได้เมื่อใด..และมีขอบเขตในการกำหนดข้อเรียกร้องตามกฎหมายหรือไม่..เพราะอะไร..?                                                                                                                                                                                                                    มีตัวอย่าง : การกำหนดข้อเรียกร้องเพื่อยื่นสวนต่อสหภาพแรงงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย                                                                                                                                                                                                               5. การกำหนดตัวแทน ในการเจรจาข้อเรียกร้องของฝ่ายนายจ้าง พิจารณาจากคุณสมบัติอะไรบ้าง..?                                                            

ยกตัวอย่าง : การพิจารณาจากตำแหน่งงาน ความพร้อมด้านต่างๆ พร้อมคำอธิบาย                                                                                                   

6. การกำหนดที่ปรึกษา ในการเจรจาข้อเรียกร้องของฝ่ายนายจ้าง มีขอบเขตในการกำหนด และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายอะไรบ้าง..?                                                                                                                                                                                                         ยกตัวอย่าง: การพิจารณาเพื่อกำหนดคุณสมบัติ ตามกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย                                                                                                          

 7. เมื่อมีนายจ้างหรือสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต่อกัน และได้มีการเจรจากันครั้งหนึ่งแล้วการเลื่อนเจรจากันในครั้งต่อไป จะเลื่อนได้กี่ครั้ง แต่ละครั้งต้องห่างกัน กี่วัน มีบทบัญญัติไว้ตามลงกฎหมายหรือไม่..เพราะอะไร..?                                                                                                                                                       

ยกตัวอย่าง : การรับข้อเรียกร้อง การเจรจากันครั้งแรก การกำหนดวันในครั้งต่อไป  พร้อมคำอธิบาย 

 

 

8. เทคนิคในการเจรจาข้อเรียกร้องของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและการนำเสนอ นโยบายเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต้องวางกลยุทธ์อย่างไร...ถึงจะทำให้การเจรจาข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานตกลงกันได้ในองค์กรด้วยดี                                                                                                                    

ยกตัวอย่าง : การนำเสนอเหตุผลข้อเรียกร้องในแต่ละข้อที่จะขอให้มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมคำอธิบาย                                                                    

9. เทคนิคในการเจรจากรณีกำหนดให้จ่ายเงินโบนัสประจำปี ต้องเสนอเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิจะได้รับอย่างไร..?                                                                                 

ยกตัวอย่าง :  การนำเสนอ ให้ได้รับสิทธิ มากกว่ากำหนด และให้ได้รับน้อยกว่ากำหนด พร้อมคำอธิบาย                                                                                    

10. การนำเสนอข้อเรียกร้องที่ตกลงกันให้มีผลบังคับใช้ และมีระยะเวลา 3 ปี จะเกิดผลดีต่อองค์กร อะไรบ้า..?                                              

ยกตัวอย่าง :  การให้เหตุผล ข้อตกลงที่กำหนดเป็น 1 ปี แตกต่างจาก 3 ปี พร้อมคำอธิบาย                                                                                    

11. การจัดทำบันทึกข้อตกลงข้อเรียกร้องของนายจ้างกับสหภาพแรงงาน เพื่อนำไปจดทะเบียนต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นสภาพการจ้าง ต้องกำหนดข้อความให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับสิทธิอย่างไร..?                                                                                                                                                

มีตัวอย่าง: การจัดทำบันทึกข้อตกลง และการกำหนดสิทธิหรือเงื่อนไขการได้รับสิทธิ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                     12 . เมื่อเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงานและตกลงกันได้แล้ว ในระหว่างที่จัดทำเอกสาร ก่อนที่จะนำไปจดทะเบียนต่อหน่วยงานภาครัฐ ในกรณี มีสมาชิกของสหภาพแรงงานไม่เห็นด้วยในข้อตกลงและคัดค้านรวมตัวกันชุมนุมก่อม็อบ ทำได้หรือไม่.เพราะอะไร..?                                                                                                                                                                                                            ยกตัวอย่าง : การแก้ปัญหาของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และการทำหน้าที่ของผู้แทนสหภาพแรงงาน  พร้อมคำอธิบาย                                                                            

13. ในกรณีนายจ้างเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงานแล้วไม่สามารถตกลงกันได้กระบวนการแจ้งประนอมข้อพิพาทแรงงานต่อหน่วยงานภาครัฐ ต้องดำเนินการอย่างไร..?                                                                                                                                                   

ยกตัวอย่าง : การจัดทำเอกสาร และขั้นตอนในการแจ้งประนอมข้อพิพาทแรงงาน  พร้อมคำอธิบาย                                                                      

14 . เมื่อมีการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างกับสหภาพแรงงานแล้วกรณีไม่สามารถตกลงกันได้ นายจ้างมีสิทธิที่จะปิดงานหรือสหภาพแรงงานมีสิทธิที่จะชุมนุมนัดหยุดงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร..?                                                                              

ยกตัวอย่าง : การปฏิบัติตาม ขั้นตอนของสิทธิตามกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย                                                                                                            

15. กรณีองค์กรมีสหภาพแรงงาน 2 สภาพแรงงาน เช่น สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา และสหภาพแรงงานระดับปฏิบัติการ นายจ้างต้องปฏิบัติต่อ สหภาพแรงงานทั้ง 2 แห่งอย่างไร..?                                                                                                                                              

ยกตัวอย่าง : การยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจา การบันทึกข้อตกลง การบังคับใช้ข้อตกลง พร้อมคำอธิบาย                                                              

16. ในระหว่าง ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ นายจ้างต้องปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและสมาชิกของสหภาพแรงงานอย่างไร..?                                                                

ยกตัวอย่าง : การจ่ายสวัสดิการ และการลงโทษทางวินัย หรือการเลื่อน ลด ปลด ย้าย สมาชิกของสหภาพแรงงาน พร้อมคำอธิบาย                                                             

17. ในระหว่าง ข้อตกลงมีผลบังคับใช้กรณีนายจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และไม่มีเหตุอันสมควร การเรียกร้องสิทธิของผู้มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการตามที่ตกลงกันไว้จะร้องทุกข์ ได้ที่ไหนบ้าง..?                                                                                                                             

ยกตัวอย่าง :  การเรียกร้องสิทธิ ทางกฎหมายต่อหน่วยงานภาครัฐ พร้อมคำอธิบาย                                                                                                                                    

18. ในระหว่างข้อตกลงมีผลบังคับใช้ กรณีบริษัทฯประสบปัญหาทางเศรษฐกิจสาเหตุจากโรคระบาด หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายร้ายแรง นายจ้างไม่สามารถจ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                     ยกตัวอย่าง : การแก้ปัญหาที่ดี เพื่อระงับ หรือ งด การจ่ายสวัสดิการและการบังคับใช้ พร้อมคำอธิบาย                                                                                                         

19. กรณีบริษัทฯ มีโรงงานหลายแห่งซึ่งอยู่ตามสาขา ตั้งอยู่ห่างไกลกัน และเป็นชื่อบริษัทฯเดียวกันลูกจ้างมีสิทธิตั้งสหภาพแรงงานของแต่ละที่ที่อยู่ตามสาขาได้หรือไม่..กฎหมายให้สิทธิลูกจ้างหรือไม่.. เพราะอะไร..?                                                                                                                                                               

 ยกตัวอย่าง: องค์ประกอบในการจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงาน พร้อมคำอธิบาย                                                                                                                              

20.การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง ในกรณี บริษัทฯ มีโรงงานหลายแห่ง การนับจำนวนพนักงาน เพื่อแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง ให้ได้ตาม ส่วน ตามกฎหมายต้องนับจำนวน พนักงานอย่างไร.. ถึงจะแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย                                                                           

ยกตัวอย่าง : บริษัทฯมีโรงงานอยู่ 3 แห่ง ซึ่งเป็นชื่อบริษัทฯเดียวกัน  พร้อมคำอธิบาย                                                                                            

21. ทำไม..กรรมการบริหารสหภาพแรงงานต้องพยายามรับตำแหน่งกรรมการลูกจ้าง (คนเดียว ทำหน้าที่ 2 ตำแหน่ง )เพราะอะไร..?                                                                                 

สถานที่อบรม (VENUE)

Online by Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 ธันวาคม 2565 13.00-17.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 142 ครั้ง