ยืนยันการอบรม หลักสูตร การบริหารงานของ HR มือใหม่

27 กุมภาพันธ์ 2566


1.          การตรวจสอบตามตำแหน่งงานเพื่อเติมเต็มตามสายงาน ตามนโยบายของนายจ้างที่กำหนดขึ้น

·  ยกตัวอย่าง จำนวน-ตำแหน่งงาน-สถานที่ปฏิบัติงาน-ลักษณะสภาพการทำงาน พร้อมคำอธิบาย

2.          การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่เพื่อให้ได้คนให้ตรงกับสายงานตามนโยบายของนายจ้าง

·  ยกตัวอย่าง เพศ-อายุ-การศึกษา-ประสบการณ์-ความสามารถพิเศษ พร้อมคำอธิบาย

3.          การพิจารณาสรรหาถึงแหล่งที่มาของแรงงานตามสถานที่ต่างๆ

·  ยกตัวอย่าง ที่มาของแรงงาน7ช่องทาง

4.          เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การใช้จิตวิทยาในการถามและการวิเคราะห์คำตอบเพื่อเก็บข้อมูลนำไปพิจารณา

·  ยกตัวอย่าง การยิงคำถามเพื่อให้ทราบเบื้องลึกของความสามารถ พร้อมคำอธิบาย

5.          การทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดทักษะและองค์ความรู้ทางการศึกษาหรือประสบการณ์

·  ยกตัวอย่าง การทำข้อสอบ-การตอบคำถามกรณีข้อสอบบรรยาย พร้อมคำอธิบาย

6.          การตรวจร่างกาย - ตรวจบุคลิกภาพต่างๆในภาพรวมของพนักงานใหม่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

·  ยกตัวอย่าง การตรวจร่างกาย-ตรวจสอบรอยสัก-ใบรับรองแพทย์ พร้อมคำอธิบาย

7.          การกำหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับบริหารที่รับค่าจ้างเป็นรายเดือนต้องกำหนดอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง  เวลาทำงาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าตำแหน่ง-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมคำอธิบาย

8.          การกำหนดสิทธิให้ได้รับสวัสดิการของลูกจ้างระดับปฏิบัติการที่รับค่าจ้างเป็นรายวันต้องกำหนดอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง เวลาทำงาน-เวลาพัก-ค่าล่วงเวลา-ค่าสวัสดิการ-โบนัส พร้อมคำอธิบาย

9.          การกำหนดค่าจ้างและกำหนดสวัสดิการในระหว่างทดลองงานหรือในระหว่างขยายเวลาทดลองงานต้องกำหนดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิแตกต่างจากการผ่านทดลองงานอย่างไร..?

·  ยกตังอย่าง การลาหยุดงาน-การจ่ายค่าจ้าง-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย

10.     การคัดเลือกพนักงานใหม่และเปรียบเทียบกับผู้สมัครท่านอื่นเพื่อรับเข้าทำงานพิจารณาจากอะไร..?

·  ยกตัวอย่าง ความสามารถในด้านต่างๆ-ความพร้อมในภาพรวม พร้อมคำอธิบาย

11.     การทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน ต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-เงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

12.     นายจ้างมีสิทธิเรียกเพื่อรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างมีตำแหน่งงานใดบ้างและมีสิทธิเรียกรับเงินประกันการทำงานกับลูกจ้างได้ไม่เกินเท่าใด..?

·  ยกตัวอย่าง นายจ้างมีสิทธิเรียกรับเงินประกัน10ตำแหน่งงาน พร้อมคำอธิบาย

13.     การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้ทราบถึงสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างหรือระเบียบปฏิบัติ วินัยในการทำงานและโทษทางวินัย

·   ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิด้านค่าจ้าง สวัสดิการ และการสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างในกรณีต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

14.     การตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติให้พนักงานใหม่ที่ผ่านการประเมินผลการทำงานจากหัวหน้างานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำขององค์กรพิจารณาจากอะไร..?

·  ยกตัวอย่าง เอกสารการรับรองจากหัวหน้างาน-การปฏิบัติตนทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย

15.     การทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการประเมินผลการทำงานแล้ว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ-ข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

16.     นายจ้างทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายนำไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

·  ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลง7กรณี พร้อมคำอธิบาย

17.     ทำสัญญาจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีก ต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

18.     ทำสัญญาจ้างพนักงานตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านแรงงาน-ด้านการผลิต-ด้านการตลาด เพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงานต้องกำหนดเงื่อนไข การจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

19.     ทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา (outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

20.     การกำหนดและจ่ายเงินเพิ่มอันนอกเหนือจากค่าจ้างต้องกำหนดเงื่อนไขของการได้รับสิทธิอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง ค่าเดินทาง-เบี้ยขยัน-ค่าเข้ากะ-ค่าอาหาร-ค่าเสื่อมรถยนต์ พร้อมคำอธิบาย

21.     จ่ายค่าสวัสดิการ ให้ลูกจ้างเพื่อป้องกันสวัสดิการที่จ่ายให้ไม่ให้มีผลผูกพันกับการเอาไปรวมเป็นค่าจ้างต้องเขียนระเบียบและกำหนดเงื่อนไขการจ่ายอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

22.     การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัส เพื่อให้ผูกพันกับการปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงานเช่นใบเตือน-พักงาน-ขาดงาน ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายให้ลูกจ้างได้รับสิทธิยอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบการจ่ายเงินโบนัส แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

23.     การสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจ ให้พนักงานรักองค์กรและให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง การจ่ายค่าจ้างตามตำแหน่งงาน-การจ่ายสวัสดิการ พร้อมคำอธิบาย

24.     การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผู้บริหาร-หัวหน้างาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง การทำกิจกรรมภายใน-การทำกิจกรรมภายนอก พร้อมคำอธิบาย

25.     ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆนายจ้างหักค่าจ้างไม่ได้ จึงมีนโยบายให้หักค่าจ้างได้โดยไม่ทำให้ผิดกฎหมายต้องออกระเบียบการมาปฏิบัติงานอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบัติกรณีมาสาย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

26.     ในแต่ละปีลูกจ้างมีพฤติกรรมลาป่วยมาก เพื่อเป็นการให้สิทธินายจ้างกำหนดกฎเกณฑ์การลาป่วยและเข้าตรวจสอบวันลาป่วยของลูกจ้างได้นายจ้างต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบัติการลาป่วย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

27.     กรณีลูกจ้างแจ้งเอกสารหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อนายจ้าง-ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์แก่ตน เช่น เพื่อเข้าทำงาน-ผ่านการทดลองงานหรือได้รับสิทธิการลาต่างๆจะมีความผิดอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง  เทคนิคการตรวจสอบเอกสาร-การพิจารณาลงโทษทางวินัย พร้อมคำอธิบาย

28.     นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานนายจ้างบอกไม่รับเข้าทำงานจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อลูกจ้างอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงานต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

29.     นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อถึงวันทำงานลูกจ้างไม่มาทำงานนายจ้างสืบทราบว่าไปทำงานที่แห่งใหม่จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างต่อนายจ้างอย่าไร..?

·  ยกตัวอย่าง  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงานต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

30.     กรณีนายจ้างได้รับหนังสือจากกองบังคับคดีให้หักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพื่อชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาของศาล นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างมีเงินอะไรบ้าง..ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง  เงินที่นายจ้างมีสิทธิหักและการดำเนินการต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

31.    นายจ้างมีนโยบายปิดกิจการเป็นบางส่วนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้นายจ้างไม่มีงานจึงมีนโยบายไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงานนายจ้างต้องแจ้งภาครัฐ-ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การออกหนังสือแจ้งภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

32.     นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด-ให้เกษียณงานก่อนกำหนดเพื่อเป็นการป้องกัน มิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆ ภายหลังได้นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายหรือกำหนดเป็นนโยบาย-เป็นโครงการอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การเขียนโครงการเกษียณงานก่อนกำหนด แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

33.     นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุ ลูกจ้างลางาน-หยุดงานมาก หรือหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าใดๆภายหลังได้ นายจ้าง ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

34.     ในกรณีนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายลดค่าจ้าง พนักงานชั่วคราวทุกตำแหน่งงาน 20% ของค่าจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง  การกำหนดให้เป็นวันลา-การเปลี่ยนวันทำงาน พร้อมคำอธิบาย

35.     นายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายไม่จ่ายค่าตำแหน่งงาน-ค่าเดินทาง-ค่าน้ำมันรถยนต์-ค่าโทรศัพท์ เป็นการชั่วคราว ต้องดำเนินการอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลของนายจ้าง-การดำเนินการต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

36.     ในกรณีลูกจ้างทำความเสียหายต่อนายจ้างคิดมูลค่าเป็นเงิน 100,000 บาท แล้วออกจากงานไปกรณีนี้นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง-เงินประกัน-เงินกองทุน ทำได้ไหม...เพราะเหตุใด..?

·  ยกตัวอย่าง การตรวจสอบสัญญาจ้าง-สัญญาการประกัน-ระเบียบของกองทุน พร้อมคำอธิบาย

37.     เมื่อลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้วไม่ทำงานอยู่ให้ครบ30วัน ตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามสัญญาจ้างทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงาน-ความเสียหายที่เกิดขึ้น-การชดใช้ค่าเสียหาย  พร้อมอธิบาย

38.     ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างไปทำงานหรือนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างในกรณีลูกจ้าง ฝ่าฝืน จะมีความผิดอย่างไร..?

·  ยกตัวอย่าง  การชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง พร้อมคำอธิบาย

39.     การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือนหรือหนังสือสั่งพักงานเป็นความผิดอย่างไร..?

·  มีตัวอย่าง การออกหนังสือเตือน หนังสือสั่งพักงานแจก ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

40.     การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทาวินัยเป็นกรณีร้ายแรงและต้องเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยฺเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด..?

มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

·   ถาม - ตอบ - แนะนำ

·   ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา " ฟรี " ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย                 &

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Notovel Bangkok สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก หรืออบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 59 ครั้ง