ยืนยันจัดอบรม การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ

19 เมษายน 2566


หัวข้อการอบรม

1.  เขียนE-mail /โต้ตอบจดหมายธุรกิจตามแบบมาตรฐานอังกฤษและแบบอเมริกัน (BusinessEnglish Letter / E-mail of Both American and British s)

2.  การเขียนE-mailอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing)

3.  การเขียนE-mail /เขียนจดหมายในหลายรูปแบบ (Various Business Letter s)

3.1. การเขียนE-mailเพื่อโฆษณา แนะนำบริษัท และเสนอราคา (Advertising/Introducing Company / Giving Information and Quotation )

3.2. การตอบE-mail /จดหมาย (Reply )

3.3. เขียนE-mail /จดหมายแจ้งให้ทราบ (Acknowledgement Form)

3.4. การเขียนตอบขอบคุณ (Gratitude )

4.  การเขียนบันทึกข้อความ (Writing Memorandum)

5.  การใช้E-mailในทางธุรกิจ การเขียนอย่างเป็นทางการ และอย่างไม่เป็นทางการ จรรยาบรรณในการใช้E-mailและกฎระเบียบต่างๆ (Use of E-mail in Business, al, Informal, Etiquette, Rules and etc.

6.  เคล็ดลับที่ทำให้ทักษะในการเขียนพัฒนาดีขึ้น (The Secret of "How to Improve Your Writing Skill")

7.  แปลและวิเคราะห์ข้อความ (Translation / Analyzing)

8.  ฝึกปฏิบัติ (Practicing)

9.  สรุปคำถามคำตอบกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถส่งE-mailได้ตามแบบมาตรฐานทั้งแบบอังกฤษและอเมริกัน

2. เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยค เพื่อให้สามารถเขียนE-mailและเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ควรเขียน และไม่ควรเขียนในE-Mail

4. เข้าใจถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ และการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติในระดับสากล เพื่อให้การโต้ตอบE-mailและเขียนจดหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เข้าใจการใช้คำศัพท์และสำนวนการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถเขียนและสื่อสารเพื่อดำเนินการธุรกิจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

6. สามารถจัดการกับE-mail ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการร้องทุกข์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจ เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. หรือสัมมนา Online ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 เมษายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 52 ครั้ง