หลักสูตรฝึกอบรม : Business Research : Tools & Analysis

26 ตุลาคม 2566

Business Research : Tools & Analysis
หลักสูตร : แนวทางการทำวิจัยธุรกิจ : เครื่องมือและการวิเคราะห์

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada) 
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)
ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และทำวิจัยธุรกิจ
สู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร"

หลักการและเหตุผล  

   การดำเนินธุรกิจในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง  ผู้ทำธุรกิจจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องข้อมูล หลักสูตรแนวทางการทำวิจัยธุรกิจ:เครื่องมือและการวิเคราะห์ เป็นหลักสูตรอบรมเร่งรัด ใช้เวลาเรียนและฝึกฝนทักษะการทำวิจัยโดยการทำWorkshop เพียง  1 วัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจSMEหรือStartupพนักงานในทุกสายงาน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้ภาพรวมของการทำวิจัยธุรกิจ ต้องการหาคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เช่น การค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า ทัศนคติ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การค้นหาตำแหน่งแบรนด์ ประสิทธิภาพการทำโฆษณาและแคมเปญการตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อยอดขายและกำไร ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของพนักงานต่อภาวะผู้นำ ปัญหาการสื่อสารภายในบริษัท ฯลฯ

       คำถามต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีคำตอบโดยมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการทำวิจัยอย่างมีระบบ  สามารถกำหนดปัญหาทางธุรกิจที่ถูกต้อง ทราบแนวทางการทำวิจัยธุรกิจทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ฝึกฝนทักษะและแนวคิดการทำวิจัยธุรกิจสำหรับบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

Key Contents

Business Research Essentials เผยโจทย์ลับวิเคราะห์แนวทางวิจัยธุรกิจ

           ท่านจะได้เรียนรู้โลกของการวิจัยทางธุรกิจ ความสำคัญของงานวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดปัญหาของการทำวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เข้าใจขั้นตอนระเบียบการวิจัย รวมถึงการเลือกใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม

·          การกำหนดปัญหาของการทำวิจัยที่ถูกต้อง

·          เริ่มต้นกรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบการวิจัยที่เหมาะสม

·          ขั้นตอนระเบียบการวิจัย

·          ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

 

When and How to Use Research Methods วางแผนการใช้เทคนิคการวิจัยการตลาดที่เหมาะสม

           ท่านจะทราบถึงเทคนิคต่างๆในการวิจัยทางการตลาด ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม การเป็นผู้นำสนทนาที่ดี เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ประสิทธิผล

·         เทคนิคต่าง ๆ ข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคแต่ละประเภท

·         Focus Group Technic

·         In-depth Interview Technic

Data Analysis Key Concepts สู่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

            ท่านจะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และตอบปัญหาที่กำหนดได้ สามารถเขียนกรอบงานวิจัย วัดคุณภาพการวิจัยทางธุรกิจ รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยให้ตอบโจทย์หัวข้อ

·         Research Framework

·         Quality of Marketing Research

·         Writing Research Report

Workshop to Practice Research Skill

         ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการทำวิจัย โดยมีอาจารย์ให้คำแนะนำตลอดการทำ Workshop

Key Benefits

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในปัญหาของโลกธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตลาดเป้าหมาย เทคโนโลยี และสภาวะการแข่งขัน

2. เพื่อให้เข้าใจความหมายของการวิจัยธุรกิจ ความสำคัญ ประเภทของงานวิจัยแบบต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ จุดแข็งและจุดอ่อนของงานวิจัยทั้งสองแบบ การเลือกใช้งานวิจัยให้เหมาะสมกับปัญหาของธุรกิจและข้อจำกัดต่าง ๆ

3. เพื่อให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัย วิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

4. เพื่อฝึกทักษะการทำวิจัยของผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาสู่การวางแผนทำวิจัยให้ตรงกับปัญหาของธุรกิจ

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/817/business-research-tools-amp-analysis/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ทำงานสายธุรกิจ นักวิเคราะห์ และผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์

  • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด
  • อดีตหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • ผู้ก่อตั้งหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด) 
  • รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสถานที่อบรม (VENUE)

On-site : โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 228 ครั้ง