การบริหารโครงการ (Project Management)

20 มิถุนายน 2566

หลักการและแหตุผล

ในภาวะที่เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันสูงในปัจจุบันนี้ การบริหารโครงการให้ได้ผลงานที่คุณภาพภายใต้กำหนดเวลาและงบประมาณที่ได้รับนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ที่ต้องมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมื และเทคนิคต่างกับกิจกรรมของโครงการเพื่อสนองต่อความต้องการของโครงการอย่างสูง

การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการโครงการ (Project manager)จึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ดำเนินงาน ควบคุม โครงการ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพของทีมงานและตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของโครงการ สิ่งสำคัญที่ผู้จัดการโครงการจะสามารถทำงานสำเร็จได้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนการบริหารทีมงานของผู้จัดการโครงการ 

หลักสูตร "Project management -การบริหารโครงการ" นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ เครื่องมือ วิธีการ และวางแผนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และสามารถจัดการทรัพยากรต่างๆและบริหารบุคคลากรได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำความรู้ไปบริหารจัดการโครงการต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายใน (Improvement Project)โครงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation Project)โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Research and Development Project)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการวางแผนและบริหารโครงการ
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนและบริหารโครงการได้
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

·        ความหมาย ความสำคัญของการบริหารโครงการ

·        การทำความเข้าใจ...ทำความรู้จักงานบริหารโครงการกิจกรรมระดมความคิด....การทำความเข้าใจการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้

·        ปัจจัยสำคัญแห่งการบริหารโครงงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ

·        แนวคิดหลักของการคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อการทำProjectอย่างมีประสิทธิภาพ

·        เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการสร้างProject

·        กิจกรรม การคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์

·        ปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารโครงการ

·        การวางแผนโครงการ (Project Planning)

  • เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกิจกรรมและเวลา อาทิWork Breakdown Structure, Linear Responsibility Chart, Gantt Chart, PERT/CPM
  • การวางแผนด้านงบประมาณ และแผนรับมือความเสี่ยง
  •  การวางแผน โดยอาศัย 6'W + 1'H
  • การคาดการณ์ปัญหา และ วิเคราะห์จุดวิกฤติ (Critical Points)
  • การรับมือกับปัญหาและแก้ปัญหาโดยยึดเป้าหมาย

·        การบริหารโครงการ

  • การกำหนดโครงการ (Defining the Project)
  • Project ion, Project Objective & Target
  • Project Feasibility Study
  • การจัดระบบการติดตามอย่างเป็นระบบ
  • การติดตามและควบคุมความคืบหน้าของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
  • การวิเคราะห์ผลที่ทำได้(Earned Value Analysis)
  • การปิด สรุปโครงการ (Project Closing)
  • สรุป คำถามและคำตอบ

·        Workshop:ปฏิบัติการวางแผนโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย(ถ้ามีโครงการแล้วจะให้ทบทวนแผนโครงการ)

·        กิจกรรมWorkshop:การดำเนินการและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 มิถุนายน 2566

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 150 ครั้ง