การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ

25 เมษายน 2566


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างหลักการ จิตสำนึกสำหรับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อส่งเสริมสร้างให้พนักงานเกิดแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบที่ชัดเจน พิสูจน์

 ได้ ประเมินผลได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

3. สามารถนำเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วย 5 why Analysisและ5 Genไปใช้งานได้

  อย่างแท้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าและผู้บริหารภายในองค์กร

4. เพื่อสร้างผลประกอบการให้ได้มากขึ้น ลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งการผลิตและบริการ ลดระยะเวลา เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

หัวข้อเนื้อหา   

 1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ(Problem & Abnormal)

 2. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

 3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

 4. แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง(Root Cause Analysis)

 5. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 Why Analysis

 6. หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis

 7. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 5 Gen

 8. การประยุกต์ใช้ 5 Genกับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่น ๆ (PDCA, Kaizen, 5ส., ECRS)

 9. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools

10. Lean และ ความสูญเปล่า7+1 ประการในกระบวนการผลิต(Lean and 7+1 Wastes)

11.เทคนิคการระดมสมองและการพิจารณา ตัดสินใจ และการอบรม เรียนรู้ ของพนักงานเพื่อแก้ไข

    ปัญหาในหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ

12. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Case Study and Best Practice)


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. หรือสัมมนา Online ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 เมษายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 73 ครั้ง