เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1 กุมภาพันธ์ 2566


1.       หลักการแนวคิด ความเข้าใจ และประโยชน์ของCompetency

2.       ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ Competencyในองค์กรให้สำเร็จ100%

3.       ประเภทของการกำหนดCompetency

§ Core Competency (สมรรถนะหลักของทุกคนในองค์กร)

§ Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่ปฏิบัติงาน)

§ Managerial Competency (สมรรถนะสำหรับการบริหารงาน)

§ Case Studyกรณีศึกษา ตัวอย่างประเภทของการกำหนด Competency องค์กรชั้นนำ

4.       ขั้นตอนการวิเคราะห์สำหรับจัดทำCompetency

§ การกำหนด Core Competency

§ การกำหนดจำนวน Core Competency

§ การสำรวจความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร

§ การสรุปผลการอธิบายการกำหนด Core Competency

§ กำหนดแนวทางในการสื่อสาร และการนำไปใช้

5.       การจัดทำManagerial CompetencyและFunctional Competency

§ กำหนดความคาดหวังของงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก

§ วิเคราะห์ Knowledge Skill Attribute

§ ระบุKnowledge Skill Attribute ของตำแหน่งงานในระดับต่างๆ

6.      การเขียนคำนิยาม และคำอธิบายพฤติกรรมระดับที่คาดหวัง

7.      WORKSHOP / ตัวอย่างการนำCompetencyมาใช้ในงานบริหารและพัฒนาบุคลากร

§ การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน

§ การจัดทำCompetency Mapping

§ การประเมินCompetency ของบุคลากร

§ การจัดทำแผนฝึกอบรมแบบTraining Roadmap

§ การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแบบCompetency Based

§ การจัดทำCareer PathและSuccession Planning

8.       ถาม-ตอบปัญหาการนำCompetencyมาใช้และแนวทางแก้ไข


สถานที่อบรม (VENUE)

Online by zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

1 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 76 ครั้ง