ทักษะการเป็นวิทยากร

28 กุมภาพันธ์ 2566


1.       บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

2.       การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่

3.       การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน / การเตรียมการสอน

§  การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม

§  การวางแผนการสอน /การนำเสนอ

§  การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)

§  การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)

§  การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ(Game for Training Play) 

WORKSHOP :ฝึกการออกแบบเนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับเวลา วิธีการเรียน

§เรียนรู้ และหลักการประเมินผลการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานจริง (Learning to Well-Practiced)

4.       สไตส์5ขั้นตอนการสอนของวิทยากรแบบมีออาชีพ

5.       WORKSHOP :การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)

§  การสอนแบบบรรยาย

§  การสอนแบบสาธิต

§  การสอนแบบมีส่วนร่วม

6.       เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร

§  หลักการพูดและการนำเสนอ

§  การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

§  การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

§  การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน /ทักษะเฉพาะตัวของTrainer

§  การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง

§  การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

§  จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม

§  เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ

7.       การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

      (ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)       

 


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Notovel Bangkok สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 69 ครั้ง