เทคนิคปิดการขายลูกค้า Sales Engineer” (Techniques for Closing sales to customers Sales Engineer)

11 มีนาคม 2565


หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันธุรกิจนำเข้าสินค้าทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตคราวละมาก ๆ และขายยกล็อต หรือธุรกิจที่ขายสินค้าวิศวกรรมที่มีราคาสูง อย่างเช่น เครื่องจักร ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีบุคคลที่จะสามารถใช้ทักษะการพรีเซนต์สินค้าที่มีความซับซ้อน และเป็นสินค้าที่ต้องอาศัยผู้ที่มีคามรู้ทางวิศวกรรมโดยตรงเป็นหลัก แต่การขายในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง และต้องมีความพร้อมและน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้ เพราะเป็นการขายสู่ลูกค้าการตลาดองค์กร อีกทั้งนักขายที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโดยตรงอาจจะไม่ได้เรียนทางด้านการขายมาก่อน ดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียมSales Engineerที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และนิสัยการทำงานที่ดี ให้เพียงพอที่จะปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ของSales Engineer

2. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจSales Engineerมืออาชีพต้องมีSRPTA

3.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจรูปแบบการขายแบบ Sales Engineer

4.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจสิ่งที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณไปบริษัท,โรงงานของลูกค้า

5.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบกลุ่มลูกค้าบริษัทและโรงงาน

6.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ทัศคตินักขายSales Engineer

7.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ความรู้นักขายSales Engineer

8.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ทักษะการขายSales Engineer

9.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ นิสัยนักขายSales Engineer

10.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ Lead Generation

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.บทบาทหน้าที่ ของSales Engineer

2.  Sales Engineerมืออาชีพต้องมีSRPTA

3.รูปแบบการขายแบบ Sales Engineer

4.สิ่งที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณไปบริษัท,โรงงานของลูกค้า

5.การเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบกลุ่มลูกค้าบริษัทและโรงงาน

6.ทัศคตินักขาย Sales Engineer

7.ความรู้นักขาย Sales Engineer

8.ทักษะการขาย Sales Engineer

9.นิสัยนักขาย Sales Engineer

10.Lead Generation

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

พนักงานขายสินค้าวิศวกรรม ,Sales Engineerทุกธุรกิจ

 

ลักษณะการจัดห้องอบรม  กรณีClass roomจัดที่นั่งเป็นกลุ่ม 4กลุ่ม โดยใช้โต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ หรือ โต๊ะเลคเชอร์ตั้งวงเข้าหากัน4วงก็ได้ หรือใช้ระบบZoom meeting

วิธีการอบรม             การบรรยาย การทำ Workshopบทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Play)

ระยะเวลาการอบรม    Public online 3ชั่วโมง  Public, In House Online 6ชั่วโมง

 


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐสถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์ Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 มีนาคม 2565 13.00 - 16.00 น

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 471 ครั้ง