การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis : MSA)

20 สิงหาคม 2566

หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)เป็นข้อกำหนดที่สำคัญและหัวใจหลักในการบริหารระบบเครื่องมือวัด การจัดหาเครื่องมือและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับลักษณะการวัด ในองค์กรของท่าน คู่มือการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analyze)เป็นข้อกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผู้ผลิตและส่งมอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการบริหารคุณภาพในองค์กรภายใต้ระบบบริหารคุณภาพISO/TS 16949 ใช้ในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผู้ส่งมอบ   เพื่อให้คุณภาพของชิ้นส่วนที่ได้รับมอบมีคุณภาพตรงตามความต้องการ 

วัตถุประสงค์

1.สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติในการนำมาวิเคราะห์ระบบการวัดให้เหมาะสมกับขลักษณะเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่ต้องตรวจวัดตรวจสอบในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

2.ดำเนินการจัดสร้างระบบเอกสารที่ต้องจัดทำให้สอดคล้องตามระบบ และความต้องการของลูกค้า

3.เข้าใจหลักการบริหารระบบการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)ให้เกิดประสิทธิภาพ

หัวข้อเรียนรู้ :   หลักสูตร 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ( 6 ชม.)

·       MSAคืออะไร

·       ชนิดของ MSA

·       การใช้ MSAแต่ละชนิด

·       ประเภทของระบบการวัดตางๆและการวิเคราะห์

·       หลักการของการวิเคราะหระบบการวัด

·       ความจําเปนในการศึกษาวิเคราะห์ระบบการวัด ตอการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ

·       รูจักแหล่งที่มาของความผันแปรจากระบบการวัด การเตรียมการศึกษาระบบการวัด และคํานิยามในระบบการวัด

·       การวิเคราะหความเป็นเชิงเส้น (Linearity)ของระบบการวัด

·       การวิเคราะหStabilityของระบบการวัด โดยใชแผนภูมิควบคุม

·       การวิเคราะหGage Repeatability and Reproducibilityสําหรับขอมูลattribute

·       การวิเคราะหGage Repeatability and ReproducibilityโดยวิธีX bar Rภาคปฏิบัติ,ภาคทฤษฎี

·       การวิเคราะหDiscrimination , Bias , P/T ratio (Precision to Tolerance Ratio) ,P/TV ratio (Precision to total

Ø Variation Ratio)ขั้นตอนที่สําคัญๆสําหรับการวิเคราะหระบบการวัด

·       การเตรียมการที่จําเปนของการวิเคราะห์ระบบการวัด

·       การแปลผลของการวิเคราะหระบบการวัด

·       การปรับปรุงและลดความผันแปรจากการวัด

·       การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม

 

**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com

วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 สิงหาคม 2566

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 191 ครั้ง