การจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001 2015

13 มิถุนายน 2566

หัวข้อ:    การจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐานISO9001 2015

โดย อ.บรรพต เทพฤทธิ์

 

ปัจจุบันการสร้างและต่อยอดความรู้ในองค์กรถือได้ว่าเข้ามามีบทบาท ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานที่ทันต่อสภาวการณ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากความสำคัญนี้  มาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้นำความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) มาเป็นข้อกำหนดหนึ่ง  ซึ่งกำหนดให้องค์กรมีการระบุ รวบรวมและใช้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามข้อกำหนดและองค์กรบรรลุผลลัพธ์ในการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้

        ดังนั้น องค์กรควรจะต้องให้ความสำคัญในการพิจารณากำหนดแนวทางที่เป็นระบบ ชัดเจนและง่ายในการระบุ รวบรวม จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรในองค์กร ให้ปฎิบัติงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และสนันสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ 

  •  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ขององค์กรตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
  •   เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานขององค์กรเพื่อผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานได้ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี  ประสิทธิผลมากขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

08.30-09.00ลงทะเบียน

09.00-16.00น. 

  • ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน ISO9001:2015
  • ความหมายของความรู้องค์กร และวิธีการกำหนดความรู้องค์กร เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด
  • Workshop การกำหนดความรู้องค์กร
  • การเก็บ รวบรวม และการนำความรู้องค์กรไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กร
  • ตัวอย่าง และกรณีศึกษา Best Practices
  • Workshop การกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมและนำองค์ความรู้ไปใช้
  • สรุป ถาม-ตอบ


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 123 ครั้ง