เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

7 เมษายน 2566


วัตถุประสงค์ (Objective)

1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix)

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคจากวิทยากรไปจัดทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix)และประยุกต์ใช้งานในองค์กรอย่างเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคนสร้างงาน และสร้างความยั่งยืน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

·       หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารคน

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.       MindsetกับSkillset แตกต่างกันอย่างไร

2.      SKA ในการทำงานกับBehavior

3.      Skills Matrixของหน่วยงาน จากJob Descriptionให้สอดคล้องกับระบบISO

4.      บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำ Skills Matrix 

5.      ตารางทักษะการทำงานของ skill Matrix

6.      ตาราง Skill Matrixมีประโยชน์อย่างไร

7.      เทคนิคการทำตารางทักษะของพนักงาน

8.      เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดทักษะของ Skill Matrix

9.      ขั้นตอนการทำ On the Job Training Matrix

10.  สรุปการเรียนรู้


สถานที่อบรม (VENUE)

Online Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 เมษายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 116 ครั้ง