การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System

27 สิงหาคม 2566

หัวข้อ :     การบริหารจัดการด้วยระบบ ลีน

Lean Manufacturing System

 

โดย อ.บรรพต เทพฤทธิ์

 

หลักการและแหตุผล

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการผลิต และความไม่แน่นอนของเวลาในการจัดส่งชิ้นส่วนของผู้จัดส่ง ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบการผลิตแบบลีนซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการLean Manufacturing System and Managementและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค/เครื่องมือลีน รวมถึงการออกแบบกระบวนการทีดีตั้งแต่ครั้งแรก

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรม สัมมนาได้เข้าใจ ถึงขั้นตอนในการดำเนินการระบบลีนLean Manufacturing System and Managementและเข้าใจความสูญเปล่า (7+1 Wastes)ที่เกิด

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Module 1: Value Added & Non Value Added Work

 • แนะนำเนื้อหาในหลักสูตร
 • นิยามและหลักการ5ประการของLean
 • การจำแนกประเภทกิจกรรมตามแนวคิดLean
 • คุณค่า (Values)
 • ความสูญเปล่า (Wastes)
 • แนวคิดเพิ่มเติมและผลการปรับปรุงตามแนวทางของ Lean

Module 2: Value Stream Mapping (VSM)

Module 2 Part 1:แนวคิดพื้นฐานของ VSM

 • แนวคิดพื้นฐานในการปรับปรุงองค์กร
 • Value Stream Mapping (VSM)
 • การแบ่งระดับและภาพรวมในการใช้VSM
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลของLean (Lean Metrics)

Module 2 Part 2: Current State VSM

 • ขั้นตอนการจัดทำCurrent State VSM
 • การจัดกลุ่มแผนภาพกระแสคุณค่า
 • การรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องและการลงสำรวจพื้นที่
 • การตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมา
 • การระบุลำดับการจัดเรียงของกระบวนการ
 • การวาดเส้นทางการไหลของชิ้นงาน
 • การวาดเส้นทางการไหลของสารสนเทศ
 • การบันทึกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ภายในกระบวนการ
 • สรุปและวิเคราะห์ภาพรวมและตัวอย่างการระบุจุดปรับปรุงของ VSM

Module 2 Part 3: Future State VSM

 • หลักการปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำFuture State-VSMและสัญลักษณ์ต่างๆของ VSM
 • ความหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ของVSM
 • คัมบัง (Kanban)
 • การปรับเรียบการผลิต (Heijunka - Load Leveling)
 • ตัวอย่างFuture State VSM

Module 3: Lean Toolbox

 • Part 1: How to Improve the Lean process
 • Part 2: Stability - Workplace Management
 • Part 3: Stability - Machine Management
 • Part 4: Stability - Quality Management
 • Part 5: Stability - Production Management
 • Part 6: Standardization
 • Part 7: Simplification
 • Part 8: Roadmap to Lean


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 สิงหาคม 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 172 ครั้ง