บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า

23 สิงหาคม 2566

ให้รางวัลลูกค้า ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ KEEP Customer for LIFE - เพื่อรักษาลูกค้าไว้ให้ได้ตลอด

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างพลังจูงใจให้ทีมงานเพิ่มพูนทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจในการทำงานบริการที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติงานส่งเสริมธุรกิจ ที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง โดยมุ่งที่จะ รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม

หัวข้อการอบรม

1. ระบบการบริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  ระบบบริการไร้รอยสะดุด ….. โดยมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 100%    การจัดการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง CRM … Customer Relationship Management เพื่อ
        ให้ได้ลูกค้าประจำ…ซื้อสินค้า/บริการ อย่างต่อเนื่อง (ทั้งสินค้ารายการเดิมและรายการใหม่)
        ขยายฐานลูกค้าใหม่จากลูกค้าเก่า
2. แนวความคิดและทัศนคติในงานบริการ
  ความรักและมนุษย์สัมพันธ์ในงานบริการ
  บริการอย่างประทับใจกับความคาดหวัง…. วิเคราะห์ความต้องการ - ความคาดหวัง ของลูกค้าและผู้รับบริการ
3. การสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
  ปัจจัย 6 แห่งความสำเร็จในการบริการ
  บุคลิกภาพครบถ้วนของนักบริการ
  อัชฌาสัย : Courtesy ชนะใจคน เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
  แนวคิดการบริการเชิงรุก มุ่งสร้างความพอใจ … เกิดคาด ( “WOW” Effect)
4. กระบวนการบริการเพื่อสร้างความประทับใจในทุกจุดสัมผัสลูกค้า
  วิเคราะห์กระบวนการบริการในระบบงาน
  พลังแห่งพฤติกรรม “จะใช้พฤติกรรมของคุณ สร้าง หรือ ทำลาย การติดต่อธุรกิจ”
  ปรับปรุงคุณภาพถ้วนทั่ว (Total Quality) เพื่อความพึงพอใจทั่วถ้วน (Total Satisfaction)
5. วิธีบริการเพื่อรักษาความพอใจและความประทับใจจากลูกค้า ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเอาชนะใจลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอดไป
  วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการบริการ
  ลูกค้าเอาใจยากประเภทต่างๆ จะบริการอย่างไรดี (ข้าแน่ , ช่างติ , โวยวาย , ใจร้อน … ฯลฯ)
6. แนวทางประเมินคุณภาพการบริการ

ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,500 บาท (บวก VAT 7% = 3,745 บาท )
 ราคาสมาชิก 3,000 บาท (บวก VAT 7% = 3,210 บาท)


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่  
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4719

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line :@trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


วิทยากร

อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม หรือ   อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 สิงหาคม 2566 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2212 ครั้ง