การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Q.C.D

30 มิถุนายน 2566

หลักการและแหตุผล

การแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการขนส่งสินค้าต้องแข่งขันในด้านคุณภาพ (Quality)ต้นทุน (Cost)การส่งมอบ (Delivery)ลูกค้าหลักผู้ผลิตยานยนต์และผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับ Q.C.Dเป็นอันดับแรก รวมทั้งการคัดเลือกSupplierจากผู้ผลิตยานยนต์ ดังนั้นการให้ความสำคัญกับQ.C.Dมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางด้านการค้าในระดับสากลQ.C.Dได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบการควบคุมกระบวนการผลิต การขนส่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันและอนาคตมีการนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับQ.C.D

2.      เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการ ส่งมอบสินค้าตามเวลาด้วยราคาที่ยุติธรรม และนำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่ลดลง

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

4.       เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

5.       เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1.      ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

2.      ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน

3.      การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

4.      การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตคืออะไร

5.      แนวคิดของการเพิ่มประสิทธิภาพตามหลักQCDESM

6.      คุณภาพ

o  Jidoka

o  การเพิ่มคุณภาพ

o  กระบวนการควบคุมคุณภาพ

o  มาตรฐานการตรวจสอบ

o  เครื่องมือ และอุปกรณ์การตรวจสอบ

7.      ต้นทุน

o  ความสูญเปล่า7ประการ

o  โครงสร้างต้นทุน

o  การลดต้นทุน

8.      ขนส่ง

o  Just in time

o  กระบวนการขนส่ง

o  สโตร์

o  ระบบการขนส่ง

o  Milk Run

o  Sequence Supply

o  Karakuri

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ "การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ"

Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: "เป้าหมายคุณภาพ" ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบPDCA


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 134 ครั้ง