การตั้งเป้าหมายและการวางแผนงาน Goal Setting & Planning

11 สิงหาคม 2566

1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม
2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้
3.สามารถนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้

เนื้อหาหลักสูตร
 ความสัมพันธ์ของเป้าหมายกับการวางแผนงาน
 เทคนิคการตั้งเป้าหมาย
 หลักการและแนวคิดการวางแผนงาน
 ความสำคัญของการวางแผนงาน
 กระบวนการและวิธีการวางแผน
 การนำแผนไปปฏิบัติ
 การติดตามและประเมินผลของแผนงาน
 การวางแผนกับการบริหารความเสี่ยง
 การวางแผนกับการตัดสินใจ
 อุปสรรคในการวางแผนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36732       

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคลากรทุกท่านในองค์กร

วิทยากร

วัลภา วงศาโรจน์

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 สิงหาคม 2566 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3283 ครั้ง