การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VE/VA

27 มิถุนายน 2566

หลักการและแหตุผล

ในปัจจุบันท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น องค์กรสวนใหญ่ได้พัฒนาระบบคุณภาพให้สมํ่าเสมอและมีความต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติ แต่ความท้าทายอย่างยิ่งคือการพยายามเพิ่มคุณค่า (Value) ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยให้ต้นทุนตํ่ากว่าคู่แข่ง การเลือกเทคนิคเพิ่มคุณค่าที่มีความหลายหลาย เพื่อนําไปสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือปรับปรุงงานเดิมตามความเหมาะสมให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วขึ้น ดังนั้นคนในองค์กรจําเป็นต้องมีความรู้หลักการบริหารการจัดการคุณค่า ( Value Management ; VM)อาทิเช่น คุณค่าการทํางาน (Value Functional)ด้วยการแจกแจงหน้าที่และระบุความรับผิดชอบที่เหมาะสมและสามารถลดความสูญเสยในขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ ทั้งยังช่วยลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรหรือต้นทุนให้ใช้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และยังสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วยดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการวิเคราะห์คุณค่า (Value AnalysisและValue Engineering : VA-VE)เพื่อศึกษารายละเอียดเชิงลึกของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ จึงถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งและถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนําไปสู่ความสำเร็จขององค์กร และจะนํามาซึ่งการลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.     1เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการปรับปรุงงานแบบVA/VE

2.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายแนวขั้นตอนการทำ VA/VEได้อย่างถูกต้อง

3.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ VA/VEในการทำงานของพนักงานในองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

1.     ประวัติและความเป็นมาของ VE/VAกับการลดต้นทุนโดยกิจกรรม Cost DownและCost Reductionต่างกับVE/VA อย่างไร

2.     การทำBenchmarkingกับการทำTear Downต่างกัน อย่างไร และมีประโยชน์กับการทำVE/VAอย่างไร

3.     แก่นแท้ของการทำVE/VAที่ทำให้เกิดแนวคิดที่ท้าทายและนำไปสู่ Maximize Valueคือการใช้สมการ ความสัมพันธ์ของ (V = F/C )

4.     เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรม VE/VA

5.     ขั้นตอนที่สำคัญ7ขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรมVE/VA

6.     ขั้นตอนที่เป็นแก่นแท้สำคัญ 2ขั้นตอนในการทำกิจกรรม VEคือ ขั้นตอนที่3การวิเคราะห์หน้าที่ "Function"ของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ คำนาม + คำกริยา กับขั้นตอนที่4การจัดทำแผนงานการปรับปรุง "Kaizen"ของผลิตภัณฑ์

7.     คุณค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ VE/VAในแต่ละช่วงเวลาของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

8.     ความเชื่อมโยงของโครงสร้างต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับแผนผังของระดับหน้าที่ "Function"ของชิ้นส่วนในระดับต้น กลาง และท้าย

9.     Work Shop1การให้คำนิยามหน้าที่"Function"ของผลิตภัณฑ์และวิธีการเขียนแผนผังของ ระดับหน้าที่ "Function"ของชิ้นส่วนในระดับต้น กลาง และท้าย (ขั้นตอนที่3)

10. Work Shop2ฝึกการใช้ตารางความสัมพันธ์ของหน้าที่"Function" กับต้นทุน พร้อมทั้งกำหนด หน้าที่"Function"ของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาทำกิจกรรม Kaizen (ขั้นตอนที่3)

11. Work Shop3ฝึกการจัดทำแผนการปรับปรุงKaizen ของหน้าที่"Function"ของผลิตภัณฑ์ที่จะทำกิจกรรม Kaizen (ขั้นตอนที่4)


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 93 ครั้ง