การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)

16 มิถุนายน 2566

หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)
(Advance Product Quality Planning(APQP)

หลักการและเหตุผล :

ในการบริหารการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่องค์กรดำเนินการผลิต และส่งมอบให้แก่ลูกค้า ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ, ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และการส่งมอบตรงเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่ละรุ่นของผลิตภัณฑ์ (New products/New Project)อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ :

         1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าAdvance Product Quality Planning : APQP "อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่าน กระบวนการAPQPและท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าอื่นๆ

2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้APQP

หัวข้อเรียนรู้ :   หลักสูตร 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ( 6 ชม.)

• APQPคืออะไร

ประโยชน์ของAPQP

ความหมาย,จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำAPQP,ประโยชน์,ขั้นตอนของAPQP

การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต

การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การออกแบบและพัฒนากระบวนการ

การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

กระบวนการทบทวนความเป็นไปได้และFeasibility Review & Risk analysis

การประยุกต์แนวทางของAPQPกับการเตรียมการสำหรับลูกค้าอื่น ๆ

• Work shop

รูปแบบการเรียนรู้ :

·     บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture)

·     กิจกรรมถาม-ตอบ (Question & Answer)

·     กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Workshop & Experience Sharing)

·     กิจกรรมฝึกปฏิบัติการแบบกลุ่ม (Group Activity & Practices)


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 มิถุนายน 2566

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 62 ครั้ง