เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Techniques to debt acceleration over the phone)

27 กุมภาพันธ์ 2566


วัตถุประสงค์

1.          ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

2.          เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า

3.          ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

4.          ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable)

5.          ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้

6.          ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจตัวอย่างนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้การค้าที่กิจการกำหนดโดยทั่วไป

7.          ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจกรณีลูกหนี้มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า

8.          เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้

9.          เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจกรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า

10.    ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ

11.    ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICHสำหรับลูกหนี้การค้า

12.    ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจผลของการเป็นหนี้

13.    ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน

14.    ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน

15.    ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการสะกดรอยตามลูกหนี้

เนื้อหาหลักสูตร

 

1.          การเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

2.          หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า

3.          เครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

4.          การจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable)

5.          การจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้

6.          ตัวอย่างนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้การค้าที่กิจการกำหนดโดยทั่วไป

7.          กรณีลูกหนี้มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า

8.          แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้

9.          กรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า

10.    คุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ

11.    ทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบSANDWICHสำหรับลูกหนี้การค้า

12.    ผลของการเป็นหนี้

13.    การใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน

14.    การบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน

15.    การสะกดรอยตาม

16.    Role - Playเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWISH

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานเร่งรัดหนี้สินกรณีลูกหนี้เป็นลูกหนี้การค้า


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Notovel Bangkok สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก หรืออบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 61 ครั้ง