การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

16 มิถุนายน 2566


หลักการและเหคุผล

         ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำเป็นที่จะต้องบริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่สำคัญในองค์กรหรือการทำธุรกิจคือ การวางแผนธุรกิจที่ดี และความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจ 
          เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย และผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับเกิดความเข้าใจภาพรวม และความสำคัญของการใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์กร คือ การจัดทำงบประมาณร่วมกันเห็นภาพในการบริหารขององค์กร และการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริงในการจัดทำงบประมาณ การใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานตามแผนทั้งรายได้ที่วางเป้าหมายและแผนค่าใช้จ่ายในระหว่างปี การควบคุมงบประมาณตามที่ได้ขออนุมัติ จะทำให้ทุกส่วนงานได้เข้าใจการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่วางแผนและหากทุกส่วนงานปฏิบัติงานตามแผน องค์กรจะประสบผลสำเร็จด้านรายได้และกำไรตามที่วางเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อทราบความสำคัญของแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย หมวดในหลักการบัญชี ในการบริหารในองค์กรให้ได้ตามเป้าหมาย

2.    เพื่อเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกันนำสู่การปฏิบัติ

3.    เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติกำหนด วิเคราะห์ในการกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

4.    เพื่อจัดทำงบประมาณ ควบคุม ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

1.    1เรียนรู้ความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กร

§ การกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร

§ การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) องค์กร

§ การจัดสรรทรัพยากร

§ การมีส่วนร่วมของพนักงานในแต่ละส่วนงาน

§ ลักษณะของงบประมาณที่ดี

2.    เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ

§ ตารางเวลา การจัดทำแผนงบประมาณร่วมกัน

§ การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละส่วนงาน

§ เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณในการปฏิบัติงาน

§ หมวดบัญชีในการจัดทำงบประมาณ (จากฝ่ายบัญชีขององค์กร) เพื่อ workshopจากการจัดทำงบประมาณขององค์กร

3.    เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

§ การเตรียมความพร้อม

§ รูปแบบของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำงบประมาณ

§ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทำระบบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย

§ ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการจัดทำงบประมาณ

§ การวิเคราะห์ และการควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4.    เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร

§ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว

§ เป้าหมายที่สอดคล้องกัน

§ เป้าหมายของแผนก

§ ลักษณะของเป้าหมายที่ดี

5.    เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณขององค์กร

6.    อภิปรายในแต่ละแผนก/ฝ่าย เพื่อให้รับทราบทั้งองค์กร

7.    สรุป ถาม-ตอบ


วิทยากร


อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

อดีตหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section )
ดูแลส่วนงานบริการลูกค้ามากกว่า
18ปี

ประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18ปี
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

Internal Audit ISOที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด

อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร์ มากกว่า3ปี

อาจารย์ประจำที่ โรงเรียนพาณิชยการ ฉะเชิงเทรา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัดสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 มิถุนายน 2566 09.00-16.00น.

จัดโดย

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
เบอร์ติดต่อ : 0863183151

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 112 ครั้ง