การบริหารต้นทุนโดยเทคนิคการลดต้นทุน

21 มิถุนายน 2566

หลักการและแหตุผล

         ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้  ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและเป็นลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

·        เพื่อสร้างแนวคิดในการลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นระบบ

·        เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

·        เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

·        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิต ได้อย่างถูกต้อง

·        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

·        เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

·        เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง จนเกิดความสามัคคี

·        เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

·     ทำไมต้องลดต้นทุนและตระหนักถึงการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

·     ความสูญเสียและความสูญเปล่าที่ละเลยส่งผลต่อผลประกอบการ

·     โครงสร้างพื้นฐานของวงจรธุรกิจและการผลิต

·     เข้าใจโครงสร้างของต้นทุนในองค์กร

·     รูปแบบของต้นทุน การผลิตและงานบริการ

·     จิตสำนึกด้านการลดต้นทุนและหลุมพรางความคิด

·     กลยุทธ์การวางแผนต้นทุนและการควบคุมต้นทุน

·     แนวคิดการบูรณาการเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการลงทุน

·     ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมต้นทุน

·     การลดต้นทุนการผลิต ในการทำงานด้วยเทคนิคแบบต่างๆ

-    PDCAแนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ

-    วิธีการลดต้นทุนด้วยการใช้หลักการมองเห็นพื้นฐาน (Visual Control)โดยการผลิตทีละเล็กน้อย ด้วย5ส. และ ข้อเสนอแนะ(Idea Suggestion) และ ไคเซ็น(Kaizen)

-    เรียนรู้การใช้เครื่องมือQC 7 Tools และWhy Why Analysisในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหาในการลดต้นทุน

-    การวิเคราะห์FMEA ในการลดต้นทุนในโรงงาน

-    การปรับปรุงด้วยระบบPush-Pull System

-    การปรับปรุงด้วย Work Flow Analysis ในกระบวนการผลิต

-    วิธีการลดต้นทุนการผลิตแบบกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยกลุ่มคุณภาพQCC

·     การรายงานผลการปรับปรุงด้วยกระดาษแผ่นเดียว สไตล์ ญี่ปุ่น

Workshop

-กิจกรรมWorkshop1การลดของเสียจากการส่งต่องานคุณภาพภายในองค์กร
-กิจกรรมWorkshop2การปรับเปลี่ยนทัศนะคติคือความยากที่สุด
-กิจกรรมWorkshop3การสร้างโรงงานในฝันที่ช่วยกันลดต้นทุนการผลิต


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 97 ครั้ง