การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

30 สิงหาคม 2566

การมีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ดี สามารถนำไปสู่การบริการที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานบริการที่ต้องใช้มนุษย์ในฐานะผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งมอบงานบริการไปยังลูกค้า หลักสูตรนี้ จะสามารถรู้จักวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มการบริหาร และพัฒนาคนในองค์กรเพื่องานบริการ อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
 1. เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริการ
 2. สร้างความแตกต่างในงานบริการ เพื่อพัฒนางานบริการ
 3. ประยุกต์การบริการกับการทำงานในทุกส่วนขององค์กร
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 1. ระดับบริหารของบริษัท
 2. ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์
 3. ส่วนงานด้านการบริการ
วิทยากร อาจารย์ชญตว์ พรภัทรกานต์
วิธีการ ร่วมคิด – ร่วมคุย บรรยาย Workshop


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43180

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line :@trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวาวิทยากรอาจารย์ชญตว์ พรภัทรกานต์            


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 สิงหาคม 2566 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1478 ครั้ง