การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

15 มิถุนายน 2566

หลักการและแหตุผล

การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น มีปัจจัยกำหนดหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ รายได้ของลูกจ้างที่เพียงพอต่อชีวิตประจำวัน ระยะเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา สุขภาพร่างกายของลูกจ้าง และผลกำไรประกอบกิจการ เป็นต้น รวมทั้งนายจ้างที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และความร่วมมือกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยเช่นกัน นอกจากปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดแล้ว วิธีการที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้นก็มีอยู่หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น'การให้ความรักก่อนความรู้'โดยเริ่มตั้งแต่ระดับนายจ้างที่ต้องส่งมอบความรักความห่วงใยในการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับลูกจ้าง นายจ้างเป็นแบบอย่างที่ดี ลดการบังคับเพิ่มความเข้าใจ ติดตามส่งเสริมให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ BBSความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ทราบเทคนิคในการสื่อสาร การจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย
3.เพื่อให้ทราบเทคนิคการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้ำ
4.เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที/เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

- หลักในการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT )
- ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยIncident , Near miss , Accident
- ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ (Accident )สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
- วัฒนธรรมความปลอดภัย เราสร้างได้
-BBSคือ อะไร,ทำไมต้อง BBS,พฤติกรรมทีไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
- การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (C.O.A.C.H process )
- เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ (Communication and motivation)
- แนวคิดเดิมความปลอดภัยให้ความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ ....
-ABC Modelเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรม ตามแนวทางBBS
- เทคนิคการสังเกต (BBSO Process)และควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย และการแก้ปัญหา
- หลักการ ปรัชญา กระบวนการ ขั้นตอนBBS
- กฎ พื้นฐาน4ข้อ สำหรับการให้Feedback กล่าวชมเชย ให้คำแนะนำ


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 89 ครั้ง