แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ

28 กันยายน 2565

หลักการและเหตุผล

แนวปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปแล้วจะบัญญัติไว้เพียงในระดับที่กำหนด "การห้าม" เป็นหลักการไว้เท่านั้น แต่ในขั้นตอนปฏิบัติย่อมไม่สามารถระบุรายละเอียดวิธีการได้โดยสมบูรณ์ จึงมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติว่าควรทำ "อย่างไร" เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

        

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)ประจำองค์กร ที่กฎหมายกำหนดให้มีขึ้นพร้อมบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ เป็นผู้ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายฉบับนี้ จึงมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า แล้วDPOควรมีภารกิจและแนวการปฏิบัติงานอย่างไร ?

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2.เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย

3.สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขตDPIAและ ทบทวน (Review)การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

4.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในบทบาทของ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หัวข้อการอบรม

1.เหตุผลและความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2.สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·       ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

·       ตัวบุคคลและบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

·      สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

·      หลักการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช้ - การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

·      ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

·      มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

·      แนวปฏิบัติในการโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

·      ความรับผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง - ทางอาญา - โทษทางปกครอง

·      แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

3.ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกับ15 ภารกิจที่องค์กรต้องดำเนินการ

4.แนวทางการจัดทำPrivacy PolicyและPrivacy Notice

5.การจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับPDPAอาทิ

·                บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities)

·                หนังสือให้ความยินยอม (Consent From)

·                ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)

·                คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request )

·                หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)

·                หนังสือแจ้งเหตุ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคล (Personal Data Breach Notification)

6.แนวการทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

7.แนวปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPIA (Data Protection Impact Assessment)และการวิเคราะห์ความเสี่ยง/มาตรการจัดการความเสี่ยง

8.ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการปฏิบัติงานของฝ่ายขายและการตลาด (Guideline for Marketing and Sales)

9.ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง(Guideline for Procurement Department)

10.ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการปฏิบัติงานของฝ่าย HR (Guideline for HR Department)

11.แนวปฏิบัติสำหรับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Guideline for IT Department)ในการสนับสนุนPDPA

12.การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer Guideline)

·    ความจำเป็น ทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·    ข้อควรระวังที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·    ความรับผิดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·    6 ภารกิจหลัก กับ11 แนวปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา42

o การเตรียมตัวและทำความเข้าใจขอบเขตของการประมวลผลข้อมูลฯ ขององค์กร

o การให้คำปรึกษา/ทบทวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

o การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

o การควบคุมดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและภายนอก

o การให้ความร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานด้านการกับกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

o การจัดการคำร้องขอและข้อร้องเรียนของเจ้าของข้อมูล

13.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการจัดทำข้อมูลนิรนาม (Guideline for Anonymization)

14.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลอ่อนไหว (Guidelines for Sensitive Personal Data)

15.ฝึกปฏิบัติ (Workshop)

-การจัดทำPersonal Data Discovery

-การจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลฯ (ROPA)

-การร่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแบบฟอร์มPDPAที่เกี่ยวข้อง

16.สารพันปัญหาในการปฏิบัติตามPDPAพร้อมแนวทางแก้ไข สำหรับเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม   นายจ้าง และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

 

ระยะเวลา :  หลักสูตร1 วัน  (6 ชั่วโมง)

 

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กันยายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 465 ครั้ง