การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน

3 กุมภาพันธ์ 2566

ประโยชน์ที่ได้รับ

·     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

·     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·     สามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุน

 

หัวข้อการเรียนรู้

o   หน้าที่ของผู้บริหารสาขาต้องมีอะไรบ้าง ?

o   การเงินเกี่ยวข้องอย่างไร?

o   การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินRatio

o  Conceptการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

o  งบประมาณ (BUDGETING)คืออะไร

o  วงจรงบประมาณ (BUDGETING PROCESS)

o  ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ (Budgeting)

o  การจัดทำงบประมาณดำเนินงานโดยพิจารณาถึง ยอดขาย กำไร ต้นทุนต่างๆ

o  การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณผู้รับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมือต่างเช่น

·     วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback period method)

·     วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (The internal rate of return method)

·     ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

o  สรุปการเรียนรู้


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Notovel Bangkok สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก หรืออบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 80 ครั้ง