ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC)

25 มิถุนายน 2566

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

Statistical Process Control Requirement and Implement


หลักการและเหตุผล :

 

เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงประกอบการจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่มี คุณภาพสูง แต่ขณะเดียวกันต้องลดราคาขายลง เพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น มิฉะนั้นการอยู่รอดของผู้ประกอบการจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการในการปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับ

วัตถุประสงค์

การบริหารระบบการผลิตโดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติ และหัวหน้างานได้จัดเก็บข้อมูล เฝ้าติดตามและวัดผลดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน แต่ละกิจกรรม โดยการใช้SPCไปประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการ เป็นหลักการบริหารระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กรโดยรวมทั้งหมด ระหว่างผู้ส่งมอบ, ผู้ผลิต,พนักงาน, เครื่องจักรอุปกรณ์, วัตถุดิบ,วิธีการทำงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในเชิงการป้องกันมากกว่าการตรวจจับความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ และ/หรือกระบวนการ ดังนั้นฝ่ายบริหาร และ ผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในการเลือกเครื่องมือสถิติ (SPC) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO/TS16949:2009

2. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทางสถิต

3. เพื่อให้มีความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการ

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแผนภูมิควบคุมชนิดต่างๆ

5. สามารถนำแผนภูมิควบคุมไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการในองค์กรได้

 

 

หัวข้อเรียนรู้ :   หลักสูตร 1 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ( 6 ชม.)

 

·        ทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการควบคุมกระบวนการ - เน้นความหมายในเชิงประยุกต์

·        การแจกแจงของข้อมูลแบบปกติ (Normal Distribution)

·        ความน่าจะเป็น (Probability)

·        แนวความคิดด้านความผันแปร (Types of Variation)

·        กลไกของแผนภูมิควบคุม

·        ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิควบคุม

·        แผนภูมิควบคุมประเภทต่างๆ

·        Variable Control Charts

·        Attribute Control Charts

·        การวิเคราะห์ข้อมูล/แผนภูมิควบคุม (Analysis of the Chart)

·        แผนงานแก้ปัญหาแบบครั้งคราว (OCAP)

·        การประมาณค่าความผันแปร

·        การประเมินความสามารถกระบวนการระยะสั้นCp, Cpk

·        การประเมินความสามารถกระบวนการระยะยาวPp, Ppk

·        การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปรับปรุง

·        การประเมินความสามารถกระบวนการผ่านแผนภูมิควบคุม


**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest/Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com


วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 46 ครั้ง