โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur: SPE)

15 มีนาคม 2566


หลักการและเหตุผล

     ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ภาครัฐต้องทบทวนแนวทางการพัฒนาและช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติ และเตรียมความพร้อมรับโอกาสสู่เศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องมีความสามารถในการประคับประคองธุรกิจ สามารถบริหารจัดการภายใต้ความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ พร้อมรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน


     ปัจจุบันประเทศไทยมี SME จำนวน 3,134,442 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.54 ของวิสาหกิจทั้งประเทศและเป็นแหล่งจ้างแรงงานจำนวนกว่า 12 ล้านคน ด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของSME15,703,021 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.2 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)แสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม SME ยังคงประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจที่ลำบากมากขึ้นทั้งรายได้ที่ลดลงขณะที่ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่มีผลต่อความอยู่รอดของ SME และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 รวมทั้งสร้างการเติบโตให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบธุรกิจยุคใหม่ได้

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็งแก่ SME จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมธุรกิจบริการสู่การค้ายุคใหม่ โดยเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจในภาคการค้าภาคการผลิต ภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพให้มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจในทุกด้าน ทั้งด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการบริหารองค์กร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart  Professional Entrepreneur : DBD-SPE) เพื่อสร้างผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็งมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นผู้นำด้านการตลาดด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน ตลอดจนมีทักษะแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ สามารถสร้างโอกาสทางการค้ายุคใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น ในสถานการณ์การค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

 


วัตถุประสงค์โครงการ

     เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ ส่ร้างโอกาสทางการตลาดและเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ นำไปสู่การเกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้า

 


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ มีหลักฐานการดำเนินธุรกิจที่หน่วยงานราชการออกให้

2. เป็นเจ้าของธุรกิจ ทายาท หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

4. ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาครบถ้วน

 


ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ!!! รับจำนวนจำกัด

**สมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 มี.ค. 66!!!!

**อ่านรายละเอียดโครงการและสมัครออนไลน์ คลิกเลย :https://linktr.ee/dbdspe12
Timeline ตลอดโครงการ

รับสมัครเข้าโครงการ : ตั้งแต่วันนี้ - 7 มี.ค. 66

- งานGrand Opening : 15 มี.ค. 66

- สัมภาษณ์เข้าโครงการ (Online) : 20 - 21 มี.ค. 66

- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ : ภายใน เม.ย 66

- อบรม : (2 วัน/สัปดาห์)

- รับคำปรึกษาเชิงลึกรายธุรกิจ : (6 ชั่วโมง ++)

-Business Pitching : ภายใน ก.ค. 66

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

FB Page : DBD SPE#12

LINE : @DBD-SPE12

085-482-8872 (คุณชญานิน / คุณธัญญานันท์)

DBD.SPE12@gmail.comสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัด นนทบุรี

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 มีนาคม 2566 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เบอร์ติดต่อ : 085-482-8872

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 946 ครั้ง