การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2 กุมภาพันธ์ 2566


1.    ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสารในหน่วยงานที่ประสิทธิภาพ

2.   การรวบรวม วิเคราะห์ แยกแยะ จัดระบบปัญหาการบริหารและจัดเก็บเอกสาร

§ ระบบการพัฒาบุคลากร

§ การกำหนดระบบที่ควนนำไปใช้

§ การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

           WORKSHOP:แบ่งกลุ่มระดมความคิด สรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นำมารวบรวม วิเคราะห์  แยกแยะ จัดระบบปัญหาการบริหารและจัดเก็บเอกสารให้ครบทุกมิติของสร้างระบบ

3.   วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน

4.   10หมวดสากลของการจัดประเภทของการจัดเก็บเอกสารและการประยุกต์ใช้ในสำนักงาน

5.   เทคนิคการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นรูปธรรม

§ มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร

§ ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหา

§ การใช้ระบบเทนโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล

6.   ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

§ การวิเคราะห์เอกสารก่อนดำเนินการจัดเก็บ

§ การแยกแยะ จัดปรเภทของเอกสารตามหลักสากล

§ การจัดเรียงแฟ้มเอกสาร

§ การจัดทำดรรชนีเอกสาร/แฟ้มรายชื่อ (Index)

§ การจัดเก็บเอกสารตามเลขเรียงลำดับชื่อเรื่อง แยกสีกลุ่มแฟ้ม

§ การจัดระบบการยืม-การคืนเอกสารสำหรับการใช้งาน

WORKSHOP:ฝึกวิเคระห์เอกสารของตนเองอย่างน้อย1-2แฟ้ม สำหรับการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและกำหนดแผนงานพัฒนาแฟ้มเอกสารของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหใหม่ และเป็นทิศทางเดียวกัน

7.   ข้อควรปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของการกำหนดอายุเอกสาร ระยะเวลาการจัดเก็บ และการสร้างระบบควบคุมการบริหารงานเอกสาร (Document System Control)ของหน่วยงาน

ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Notovel Bangkok สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก หรืออบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

2 กุมภาพันธ์ 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992, 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 165 ครั้ง