เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)

3 กันยายน 2567

การที่จะทำให้องค์กรสามารถคงอยู่เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องส่งเสริมความเชื่อถือในกันและกันของพนักงาน ทำให้เกิดการดึงเอาศักยภาพภายในของบุคลากรออกมาให้มากที่สุด มีการแบ่งปันความรู้ และบริหารจัดการความรู้อย่างเหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องมีแนวทางการกระตุ้น ส่งเสริมและบริหารจัดการที่ถูกต้องจึงจะสามารถทำได้

วัตถุประสงค์
 1. ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ตนเองได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการจัดการองค์ความรู้ให้กับองค์กรได้

สำหรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร-บุคลากร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร


หัวข้อการอบรม 
 ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM)
 หลักการของ KM 2P กับ 2T ในการจัดการความรู้
 3 ประเภทของความรู้ในองค์กรและการจัดการ
 ตัวแบบ KM จากองค์กรผู้เชี่ยวชาญในไทย
 ภาคปฏิบัติของ KM
 วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริม KM
 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP – Community of Practitioners)
 โครงการจัดการความรู้ (การมีส่วนร่วม)
 การจัดการความรู้ – การมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
 สร้างความสำเร็จให้องค์กรอย่างยั่งยืนด้วยกลไกขับเคลื่อน KM

 รายละเอียดกิจกรรม ร่วมวางแผนโครงการจัดการความรู้ (KM) สำหรับองค์กร ร่วมวางแผนวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,900 บาท [ บวก VAT 7% = 4,173 บาท ]
           ราคาสมาชิก 3,400 บาท [ บวก VAT 7% = 3,638 บาท ]ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetingได้ จำนวน1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้

ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ1,700บาท, 1วัน ท่านละ2,700บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=53579

โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line :@trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา วิทยากร

กมลภัทร บุญค้ำ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 กันยายน 2567 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2094 ครั้ง