เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน อบรม 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ประเสริฐ

27 - 28 กุมภาพันธ์ 2567


เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรTrain The Trainerรูปแบบ วัน อบรม 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ประเสริฐ

 

หลักการและเหตุผล

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูกเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ในการเติมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้คำปรึกษาและการแก้ประเด็นในความเข้าใจเพื่อให้แตกฉานในข้อมูล การพัฒนาฝึกอบรมจึงกลายเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหาการพัฒนา การวางแผน การเตรียมความพร้อม การเลือกเครื่องมือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน หากจะกล่าวว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นเริ่มต้นและจบโดยผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง

หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

เข้าใจปัญหา ก่อนลงสนาม แล้วคุณละเป็นผู้นำแบบไหน?

Mindse Presentation Skill  (ทักษะในการนําเสนองาน) • จัดเตรียมเอกสาร และสื่อต่าง ๆ ให้พร้อมทุกครั้งก่อนนําเสนองาน • อธิบายและยกตัวอย่างประสบการณ์ที่บรรลุผลสําเร็จ (Best Practice)ให้ผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน • ตอบข้อซักถามจากผู้ฟังได้ตรงประเด็น ชัดเจน และถูกต้อง • ตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เข้าอบรม • กระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วมในระหว่างการนําเสนองาน

 

วัตถุประสงค์

·         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

·         ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

·         ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

·         ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี

·         ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสอนงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

·         ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม

·         ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

·         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ

หัวข้อเนื้อหา

Day 1

 

 ความสำคัญและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอนTrainer

 สิ่งสำคัญ การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการ

 หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

 วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

 การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

  4ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

 การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

 พักเบรก

 หลักของการนำเสนอ

 การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

 การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

 เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

 ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

 เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

 พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

 สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

 การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

 พักเบรกรับประทานอาหารกลางวัน

·         การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

·         การลดระยะห่างของผู้ฝึกสอนและผู้รับการฝึกสอน

·         หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมในแต่ละกระบวนการ

·         การพัฒนาความเข้าใจตนเองไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

 การวางรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

 การทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับการฝึกสอน

 การวิเคราะห์แนวทางการตอบสนองกับผู้รับการฝึกสอน

 การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกสอนแบบเก่าและการฝึกสอนแบบใหม่พักเบรก

  Workshopการฝึกยกระดับความเข้าใจในการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางความเข้าใจของตนเองให้พร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากร

 เทคนิคการสร้างความเข้าใจ3รูปแบบ

 ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

สรุปการบรรยาย

Day 2

 

 ปัญหาใหญ่กับการพัฒนาบุคลากรไม่เป็นผลสำเร็จ

 การแบ่งประเภทผู้รับการฝึกสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการฝึกสอน

 บทบาทการฝึกสอนที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ

 การวางแผนการปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้รับการฝึกสอนแต่ละระดับ

  Workshopการวางแผนรูปแบบฝึกสอนแต่ละระดับให้มีความเหมาะสมเห็นผลลัพธ์

 พักเบรก

 การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอดที่ทรงพลังและน่าสนใจ

  4องค์ประกอบสำคัญของความเหมาะสมในการฝึกสอน (เวลา บรรยากาศ เครื่องมือ เทคนิค)

 การรับรู้และขั้นตอนของการจดจำที่ผู้ฝึกสอนต้องเข้าใจ

 การจัดลำดับการย่อยเพื่อให้จำได้ง่ายและวัดผลได้

 พักเบรกรับประทานอาหารกลางวัน

 การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจ

  4เครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดความเข้าใจ

 การออกแบบเพื่อให้ข้อมูลสำคัญเข้าสู่ผู้รับการฝึกสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 การเตรียมสื่อต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอน

  Workshopการวางรายละเอียดการบรรยายและการคัดเลือกเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้

 และการจดจำ

 พักเบรก

 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสอน

 องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการฝึกสอนในแต่แบบ (การแยกกลุ่มเรียนรู้แต่ละแบบเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง)

 การเตรียมตนเองให้พร้อมกับการถ่ายทอดและการติดตามผลลัพธ์

สรุปการบรรยาย

 

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ7,000บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 624 ครั้ง