เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน อบรม 20-21 พฤษภาคม 2567 ประเสริฐ โรงเเ

20 พฤษภาคม 2567


เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรTrain The Trainerรูปแบบ 2 วัน อบรม 20-21 พฤษภาคม 2567 ประเสริฐ โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTSอโศก

 

 

 

หลักการและเหตุผล

 

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูกเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ในการเติมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้คำปรึกษาและการแก้ประเด็นในความเข้าใจเพื่อให้แตกฉานในข้อมูล การพัฒนาฝึกอบรมจึงกลายเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหาการพัฒนา การวางแผน การเตรียมความพร้อม การเลือกเครื่องมือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน หากจะกล่าวว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นเริ่มต้นและจบโดยผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง

 

หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

 

เข้าใจปัญหา ก่อนลงสนาม แล้วคุณละเป็นผู้นำแบบไหน?

 

Mindse Presentation Skill (ทักษะในการนําเสนองาน) • จัดเตรียมเอกสาร และสื่อต่าง ๆ ให้พร้อมทุกครั้งก่อนนําเสนองาน • อธิบายและยกตัวอย่างประสบการณ์ที่บรรลุผลสําเร็จ (Best Practice)ให้ผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน • ตอบข้อซักถามจากผู้ฟังได้ตรงประเด็น ชัดเจน และถูกต้อง • ตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เข้าอบรม • กระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วมในระหว่างการนําเสนองาน

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี

ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสอนงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม

ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ

หัวข้อเนื้อหา

 

Day1

  ความสำคัญและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอนTrainer

  สิ่งสำคัญ การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการ

 

  หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

 

  วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

 

  การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

 

 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

 

  การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

 

  พักเบรก

 

  หลักของการนำเสนอ

 

  การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

 

  การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

 

  เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

 

  ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

 

  เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

 

 พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

 

  สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

 

  การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

 

  พักเบรกรับประทานอาหารกลางวัน

 

การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

การลดระยะห่างของผู้ฝึกสอนและผู้รับการฝึกสอน

หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมในแต่ละกระบวนการ

การพัฒนาความเข้าใจตนเองไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

  การวางรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

  การทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับการฝึกสอน

 

  การวิเคราะห์แนวทางการตอบสนองกับผู้รับการฝึกสอน

 

  การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกสอนแบบเก่าและการฝึกสอนแบบใหม่พักเบรก

 

 Workshopการฝึกยกระดับความเข้าใจในการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางความเข้าใจของตนเองให้พร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากร

 

  เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ

 

  ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

 

สรุปการบรรยาย

 

Day2

  ปัญหาใหญ่กับการพัฒนาบุคลากรไม่เป็นผลสำเร็จ

  การแบ่งประเภทผู้รับการฝึกสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการฝึกสอน

 

  บทบาทการฝึกสอนที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ

 

  การวางแผนการปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้รับการฝึกสอนแต่ละระดับ

 

 Workshopการวางแผนรูปแบบฝึกสอนแต่ละระดับให้มีความเหมาะสมเห็นผลลัพธ์

 

  พักเบรก

 

  การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอดที่ทรงพลังและน่าสนใจ

 

 4 องค์ประกอบสำคัญของความเหมาะสมในการฝึกสอน (เวลา บรรยากาศ เครื่องมือ เทคนิค)

 

  การรับรู้และขั้นตอนของการจดจำที่ผู้ฝึกสอนต้องเข้าใจ

 

  การจัดลำดับการย่อยเพื่อให้จำได้ง่ายและวัดผลได้

 

  พักเบรกรับประทานอาหารกลางวัน

 

  การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจ

 

 4 เครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดความเข้าใจ

 

  การออกแบบเพื่อให้ข้อมูลสำคัญเข้าสู่ผู้รับการฝึกสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  การเตรียมสื่อต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอน

 

 Workshopการวางรายละเอียดการบรรยายและการคัดเลือกเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้

 

  และการจดจำ

 

  พักเบรก

 

  การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสอน

 

  องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการฝึกสอนในแต่แบบ (การแยกกลุ่มเรียนรู้แต่ละแบบเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง)

 

  การเตรียมตนเองให้พร้อมกับการถ่ายทอดและการติดตามผลลัพธ์

 

สรุปการบรรยาย

 

 

 

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 7,000 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

 

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 พฤษภาคม 2567 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 191 ครั้ง