เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ 7 ธันวาคม 2566

7 ธันวาคม 2566


เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ7 ธันวาคม 2566

 

ที่มาของหลักสูตร

 

                องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงาน นั่นเอง ซึ่งจะต้องหาเทคนิควิธีการ9 ทักษะยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล เพราะว่าการที่สามารถบริหารจัดการงาน แม้กระทั่ง

 

การบริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ทั้งแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

 

 

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 

เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะและบทบาทการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  : 1 วัน (09.00-16.00 น.)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 

Step 1 : Leadership Skills             

 

-  ถอดรหัสความหมายของคำว่าผู้นำ (Leadership)

 

                 -  ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน

 

                 -  การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

          Output :ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

 

Step 2 : Task & People Management Skills             

 

-  แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

 

            -   แนวคิดและแนวทางการบริหารคนให้ได้ใจ และได้งาน

 

            -   เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานตามความสามารถ

 

(Put the Right Man into the Right Job)  

 

Step 3 : Communication Skills

 

-  ความสำคัญและความไม่เข้าใจกันในการสื่อสาร

 

                 -  กระบวนการสื่อสาร (การพัฒนาทักษะ)

 

                 -  อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข

 

Step 4 : Planning & Problem Solving Skills

 

                 -  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เชิงยุทธวิธี และเชิงปฏิบัติการ

 

                 -  การคิดอย่างเป็นระบบที่เป็นทักษะพื้นฐานในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 

                 -  เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทั้งระบบ

 

Step 5 : Motivation & Delegation Skills 

 

-  เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

 

                 -  สูตรสำเร็จการจูงใจที่เป็นกระบวนการ -> PCT. Model

 

                 -  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้

 

                 -  Workshop :  Motivation Case Study

 

Step 6 : Coaching Skills

 

               -  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 

                 -  เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 

                 -  หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน (OJT)

 

                 -  Workshop :  Coaching Case Study

 

Step 7 : Conflict Management  Skills

 

             -  ประโยชน์ของความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์

 

                 -  โมเดลรูปแบบของความขัดแย้ง

 

               -  การบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน

 

                 -  Workshop :  Conflict Management s

 

Step 8 : Change Management Skills

 

-  ที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 

                    -  เจาะลึกกระบวนการการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

          -   การจัดทำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

Step 9 : Team Management Skills

 

-  การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน

 

                  -  องค์ประกอบและเทคนิคการทำงานเป็นทีม(TEAMWORK)

 

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

 

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

 

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

   - Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

 

-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

 

-สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

 

 

 

ราคาท่านละ3,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

 

ลงทะเบียน4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3)อาหารเบรก 2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 ธันวาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 90 ครั้ง