เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ 30 พ.ค.66 อ.ประภาภรณ์

30 พฤษภาคม 2566


เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ30พ.ค.66อ.ประภาภรณ์เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารสายงานธุรการ
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
การจัดระบบงาน ระเบียบการทำงาน
การจัดระบบงานเอกสาร
การแก้ไขปัญหาพื้นฐานในงานธุรการ
ในการทํางานในองค์กรนั้น ตําแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จคือ ตําแหน่ง "ADMIN" เพราะอยู่ในตําแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่ง ADMIN ที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทําให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงาน ADMIN ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
         
หลักสูตรนี้จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการเป็นพนักงาน ADMIN ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอด ADMIN เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทํางาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากรโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา
1.
การเสริมคุณค่าสายงาน
-
บทบาท หน้าที่และความสำคัญในสายงานธุรการ
-
แนวทางและเทคนิคการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
-
เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารงานสายธุรการ
-
แบบทดสอบ
2.
การพัฒนาตนเอง
-
คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงาน
-
เทคนิคการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงาน
-
การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
-
เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
-
แบบทดสอบ
3.
การพัฒนาระบบงาน
-
การจัดผังสำนักงาน
-
การจัดระเบียบงาน (วางแผน + บริหารเวลา)
-
การแก้ไขข้อขัดข้อง และวิธีการแก้ไขปัญหา
-
การจัดระบบการบริหารงานเอกสาร
-
ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน
การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
    -
ด้านสํานักงาน
    -
การจัดระเบียบงาน
    -
เอกสาร-ระบบรายงาน
    -
การสอสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร
    -
การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธีการแก้ไขปัญหา
    -
ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน
สรุปการเรียนรู้

รูปเเบบPublic Training

ราคา โปรโมรชั่น3,900บาท/วัน

ลงทะเบียน3ท่าน ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน4ท่านขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม โกลออคิด วิภาวดี

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 พฤษภาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 178 ครั้ง