เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มค่า %OEE และ ลด Loss Time ในกระบวนการผลิต อบรม 29 พฤษภา

29 พฤษภาคม 2566


เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มค่า %OEEและ ลดLoss Timeในกระบวนการผลิต อบรม 29 พฤษภาคม2566

 

หลักการเเละเหตุผล

ค่าOEEเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้วัดความสำเร็จของ TPMในภาพรวม โดยพิจารณาที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ  กล่าวคือ การพิจารณาที่การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและการทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้หาค่า %A (Available time)หรือเวลาการทำงานของเครื่องจักรจริงเทียบกับเวลาการทำงานของเครื่องจักรตามแผน และ ค่า %P (Performance Rate)หรือ ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร รวมถึงค่า %Q (Good Quality Rate)ซึ่งก็คือ อัตราการคุณภาพการผลิตสินค้าดีทั้งหมด

การเพิ่มค่าOverall Equipment EffectivenessหรือOEEนั้นเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ละตัวได้อย่างชัดเจนด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลการผลิตที่บันทึกได้ โดยต้องบันทึกค่าทุกวัน ทุกเครื่อง เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อนที่จะเกิดDowntime ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลง รวมถึงค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรก็สูงขึ้นได้

ค่าOEEนั้นค่าที่สูงจะดีกว่าค่าที่ต่ำ ซึ่งระดับของค่าดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละองค์กรที่จะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม และต้องพยายามไม่ให้ค่าOEEต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดซึ่งจะหมายถึงการเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตหรือที่เรียกว่า Loss timeนั่นเอง

Loss timeหรือ "เวลาความสูญเปล่าในการผลิต" ซึ่งก็คือเวลาที่สูญเสียไปในระหว่างการผลิตในเรื่องของการทำงานผิดขั้นตอน เป็นเวลาที่ไม่สร้างคุณค่า (Non-value time)มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ และแฝงตัวอยู่ในเกือบทุกขั้นตอนการผลิตและอาจจะไม่สามารถตรวจวัดในขณะผลิตได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราควรทำกิจกรรมที่เรียกกันว่า "กิจกรรมการลดLoss timeการผลิต" ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตชิ้นงานได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดได้ในสูตรการผลิต และในอนาคตกิจกรรมเพื่อลดLoss timeนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เวลาการผลิตที่ใช้ลดลง และจำนวนชิ้นงานก็จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

การเพิ่มค่า %OEEและการลดค่าLoss timeเป็นส่วนหนึ่งของหลักการวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness)ดังนั้นหากโรงงานมีการวัดค่าOEEอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ประสิทธิภาพเครื่องจักรไม่ลดลง หรืออาจทำให้สูงขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งก็จะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการผลิตก็ลดลงตามมานั่นเอง

 

วัตถุประสงค์

1.    ลดการสูญเสียในการทำงานของเครื่องจักร (Big Loss)

2.    เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มากขึ้น

3.    ลดระยะเวลาการDowntimeของเครื่องจักรลงอย่างได้ผล

4.    เพิ่มผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

5.    ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร

6.    ลดความแปรปรวนของกำลังการผลิตในแต่ละวัน

7.    ลดของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

8.    สร้างความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ (Change Over)เพื่อผลิตสินค้าได้อย่างหลากหลาย

 

เนื้อหาของหลักสูตร

·         ความหมายของค่าOEEและLoss timeของเครื่องจักร

·         การแบ่งประเภทของค่าOEEและLoss time

·         วิธีการเลือกเครื่องจักรในการวัดค่าOEEและLoss time

·         ขั้นตอนและวิธีการบันทึกค่าOEEและLoss timeการผลิต

·         สูตรการคำนวณค่าOEEและLoss time

·         วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากค่าOEEและLoss time

·         การค้นหาสาเหตุและการแก้ไขค่าOEEและLoss time

·         กรณีศึกษาโรงงานที่ประสบความสำเร็จในการจัดการค่าOEEและLoss time

วิธีการสัมมนา  การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกร

ระยะเวลา 1วัน จำนวนวันละ6ชั่วโมง เวลา9.00 - 16.00น.

 

วิทยากร :อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

- MBA Logistics Management

- Lean Production Consultant

-ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

-ที่ปรึกษาเครือข่ายLean Productionสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

-ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและลอจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง

-ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAIกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับวุฒิบัตรใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929คุณกุ้ง

 

โปรโมชั่น 

·         สมัครลงทะเบียน1ท่าน ในราคาท่านละ2,500บาท ไม่รวมvat 7%

·         สมัครเข้าอบรม4ท่าน ชำระเพียง 3ท่าน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 พฤษภาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 202 ครั้ง