เปิดรับสมัครอบรม ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Professional Training Officer Skil

8 กรกฎาคม 2567ภาคเช้าTraining Road Map

1.       ความสำคัญของ Training Road Mapและทำเพื่ออะไร

2.       องค์ประกอบ รูปแบบของTraining Road Map

3.       ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map

4.       วงจรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลกร และการวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

§ การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม

§ การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา

§ การกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

§ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะในงาน

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนางาน

§ กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าในอาชีพ

§ การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)

§ การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)

§ การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา

5.       WORKSHOP :การเชื่อมโยงTraining Road Mapกับระบบการบริหารบุคลากร 

 

ภาคบ่ายIDP Based on Competency

1.       ความเข้าใจเกี่ยวกับCompetency และการเชื่อมโยง

§  Core Competency (CC)

§  Functional Competency (FC)

§  Supervisory Competency (SC)

§  Managerial Competency (MC)

3.      การกำหนดCore FunctionalและManagerial Competency

4.      การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของCompetency โดยแบ่งเป็นหลักสูตรด้านCC Course, FC CoursesและMC Coursesและให้เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของJD

5.      WORKSHOP :ฝึกการเขียนCompetency Based Training Roadmapพร้อมนําเสนอ

§  การวางผังTRM ของแต่ละตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

§  ระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

§  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)โดยใช้Competency

§  การประเมินและติดตามผลIDP รวมถึงFeedback

6.      ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องนำCompetency ไปใช้ในการพัฒนาบุคลลากร


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท สุขุมวิท ซอย 18-20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 กรกฎาคม 2567 09.00-16.00

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 0643254946, 0966695554

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 70 ครั้ง