เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

26 เมษายน 2567


หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Thinking Skill in action

 • กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • มิติที่1 : Analytical Thinking
 • มิติที่2 : Logical Thinking
 • มิติที่3 : Creative Thinking

Module 2 : Learning in action for Problem Solving

 • ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)
 • ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา --> Identify Cause

       Workshop :Cause and Effect Diagram

 • ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause

Workshop :Cause Relation Diagram

 • ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา-->Root Cause

     Workshop :Why-Why Diagram (5-Whys)

Module 3 : Learning in action for Decision Making

 • พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure

Workshop : Tree Diagram

 • ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลำดับทางเลือก

Workshop : 1) Weigh Score Diagram(เชิงปริมาณ)  

                 2) Metrix Diagram(เชิงประสิทธิภาพ)

 • ตรวจวัดความก้าวหน้า

-กำหนดจุดPNR(Point of No Return)

-ทางเลือกสำรอง(Scenario Alternative)

Module 4 : Learning in action for Managerial Problem

 • การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ
 • ปัญหา:ประจำ ,ไม่สม่ำเสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤติ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

           -การบรรยายแบบActive Learning

           - กิจกรรมประกอบการเรียนรู้(Learning in Action)

           -การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน(Workshop)

           -สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Moduleทดสอบความเข้าใจ

 

Remark :รบกวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้า

               ฝึกอบรมเพื่อจะนำมาฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู้เข้าฝึกอบรม

         ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่วยงานในองค์กร


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม แรมแบรนท์ ซอยสุขุมวิท 18 BTS อโศก สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 เมษายน 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992,0643254946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 20 ครั้ง