เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ STORY TELLING

22 ธันวาคม 2566


สิ่งที่จะได้รับ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและแนวทางของStory Tellingเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจกระบวนการของ Story Tellingเพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าให้

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากเทคนิคการเล่าเรื่องไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ฟังด้วยการนำเสนอที่ทรงพลัง 

สร้างรูปแบบการนำเสนอที่ตรงใจผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ฟัง

เป็นการฝึกทักษะการวางแนวทางการเล่าเรื่องเพื่อสร้างพลังในการโน้มน้าวให้คล้อยตาม"

 

 

 

หัวข้อเนื้อหา

1. Story Tellingคืออะไร

-หลักการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารแบบ Story Telling

-แนวคิดสู่ความสำเร็จของการเล่าเรื่องที่ดีไปสู่ผู้ฟัง     

-สาเหตุใหญ่ที่การเล่าเรื่องมีความสำคัญต่อการสื่อสารแบบนำเสนอ

-หลักการนำเสนอและเทคนิคการสร้าง Story

-กระบวนการนำเสนอแบบ Story Telling 

-โครงสร้าง Story Telling

-องค์ประกอบการนำเสนอ 3ขั้นตอน (บทนำ,เนื้อหา,ช่วงสรุป)

-การกำหนดแต่ละช่วงของการเล่าเรื่อง 

2.เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย Story Telling 5เทคนิค

-การใช้Story Tellingในวาระต่างๆ

-การเปรียบเทียบเพื่อสร้างภาพนึกตาม

-การสร้างหลักฐานและการลงรายละเอียดระหว่างเรื่องเล่า

Workshopการเล่าเรื่องแบบ Story Telling 

3.สรุปการบรรยาย

 

**********เน้นการฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเล่าเรื่อง************


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel สุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก**สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 ธันวาคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0966695554

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2557 ครั้ง