เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้

24 เมษายน 2567


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

 

หัวขัอการอบรม

1.      ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก?             

2.      บทบาท และหน้าที่ &คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

3.       ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้

- การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

- ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

- คำพูด,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง  

4. ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้6ประเภท         

5. การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย" การเจรจาต่อรอง")         

6. อำนาจในการต่อรอง

7.. ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                          8. เวทีการเจรจาต่อรอง(Bargaining Arena)                      9. กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้มี6 ขั้นตอน

10. ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ

11. กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้                        12. หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้

13. พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม         ( ข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม )

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้:-

1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้

2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย"เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา"

3. สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนี้


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม แรมแบรนท์ ซอยสุขุมวิท 18 BTS อโศก สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 เมษายน 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 23 ครั้ง