เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้

24 เมษายน 2567


วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

 

หัวขัอการอบรม

1.         ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก?                 

2.         บทบาท และหน้าที่ &คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

3.          ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้

- การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

                                        - ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

                                        - คำพูด,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง  

                          4. ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้6ประเภท            

                          5. การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย" การเจรจาต่อรอง")         

                          6. อำนาจในการต่อรอง

                          7.. ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                                                 

8. เวทีการเจรจาต่อรอง(Bargaining Arena)                                              

9. กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้มี6 ขั้นตอน

10. ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ

11. กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้                                                                  

12. หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้

13. พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม         ( ข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม )

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้:-

1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้

2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย"เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา"

3. สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนี้

 

 

 

กำหนดการฝึกอบรม

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้

                                                                

       เวลา                                     รายละเอียด (หัวข้อการฝึกอบรม)                                                              

9.00 - 10.30.                            ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก?                                                                                                Pre - Test  Phone Skill Negotiations of Debt lectionTechnical

                                                      บทบาท และหน้าที่ &คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

                                                      ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้                                                                                                                          -การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

                                                      - ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

                                                     - คำพูด,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง

10.30 -10.45 น.             ********    Coffee break             ********                                                              

10.45-12.00 น.                           ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6ประเภท                                             

                                                      Role - Playการรับมือกับลูกหนี้3ประเภท 

12.00 -13.00 น.             ********     พัก เที่ยง             ********                                                              

13.00-14.30 น.                           การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย" การเจรจาต่อรอง")                                      

                                                      อำนาจในการต่อรอง

ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                                     

เวทีการเจรจาต่อรอง(Bargaining Arena)                                                    

กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้มี6 ขั้นตอน

ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ            

14.30 -14.45 น.             ********     Coffee break             ********                                                                           

14.45-15.30 น.                           กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้                                                                                                                         * หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้

     * พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม

         ( ข้อปฏิบัติ /ข้อห้าม )

15.30-16.00 น.             Post - Test  Phone SkillNegotiationsof Debt lectionTechnical           สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่ @ โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท สุขุมวิท ซอย 18 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพฯ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 เมษายน 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

ดีทีเอ็นเทรนนิ่ง
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554, 090 645 0992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 116 ครั้ง