เทคนิคการจัดระบบความคิดเพื่อสร้างศักยภาพ ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

3 กรกฎาคม 2567

“การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จะทำให้ได้ผลสรุปและแนวทางที่ดีจากการตัดใจเสมอ”

การตัดสินใจ (Decision Making) ที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจาก “ขาด” การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) และจัดเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ (Systemic Thinking) รวมถึงการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) โดยปราศจากการคิดอย่างเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในงาน อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดผลเสียต่อองค์กรเสมอ ทั้งด้าน เวลา (Times) ด้านต้นทุน (Cost) ด้านกระบวนการทำงาน (Work in Process) และนี่คือความสูญเสีย (Wastes) และปัญหา (Problem) ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน อาจจะต้องอาศัยระบบของการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี ถูกต้องครบถ้วน เพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าว มาพิจารณาร่วมกับ ความเชี่ยวชาญ, ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ได้ผลของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากพนักงานในองค์กรทุกระดับ สามารถวิเคราะห์และจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วละก็! ข้อมูลดังกล่าวย่อมเป็นข้อมูลสำหรับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานจะนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจได้ และนอกจากนั้น หากพนักงานมีความสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พวกเขายังจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย และแน่นอนว่าองค์กรย่อมสามารถลดความสูญเสียและลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นจากการคิดและตัดสินใจในเบื้องต้นของพนักงาน เพราะพวกเขาจะมีกระบวนการคิดได้อย่างครอบคลุมและเป็นขั้นตอน รวมถึงสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) ได้ดีอีกด้วย ฉะนั้น องค์กรที่มีพนักงานที่มีกระบวนการ “คิดอย่างเป็นระบบ” ย่อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และที่สำคัญลดความสูญเสียจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาเรื่องระบบความคิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน แนวคิด และสามารถนำ เทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์

 ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการกับปัญหานำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้จริงและมีประสิทธิภาพ

 ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

 ผู้ผ่านการอบรม เข้าใจหลักในการคิดและวิเคราะห์ อย่างมีระบบ เข้าใจบทบาทในการกลั่นกรองข้อมูลที่ดีก่อนส่งข้อมูลต่อไปยังผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้า


เนื้อหาหลักสูตร

• ความหมาย, ความสำคัญและที่มาของ “ความคิด”

• องค์ประกอบและรูปแบบของการคิดอย่างเป็นระบบ

• ความหมาย, ความสำคัญและที่มาของ “ปัญหา”

• องค์ประกอบ, รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลกับการแก้ไขปัญหา

• การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนืองตามหลักการ William Edwards Deming

• ผู้นำกับการสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

• บทบาทการเป็นผู้วิเคราะห์, รวบรวม, สรุปผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ด้วย Issue Tree และ MECE

• กิจกรรม Logical Game 1-2 กิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้สมองซีกซ้ายได้ฝึกคิดแบบเชิงตรรกะ เป็นเหตุเป็นผล เมื่อต้องเผชิญปัญหา

• เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ภายใต้ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เช่น 1.) 5 Why Analysis & 5Gen 2.) 5W2H 3.) 7 ME 4.) If Analysis 5.) Logical Frame Matrix เป็นต้น

• 4 ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

• Workshop & Group Discussion พร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยน

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, ที่ปรึกษา, Agile Scrum Coach, OKR Coach, HR & Business Operation Consultant


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS หรือ MRT ในเขต กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 กรกฎาคม 2567 09.00 น. - 16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1539 ครั้ง